e-Podatki

Ograniczenia w obowiązku korygowania podatku VAT u podmiotów pozostających w likwidacji lub upadłości 2015-05-19


Nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadzi nowe zasady dotyczące korygowania VAT dla podmiotów będących w stanie likwidacji bądź upadłości. W efekcie zmian na upadłego lub likwidowanego dłużnika nie będzie nakładany obowiązek korekty podatku VAT naliczonego.

Nowelizacja wprowadzi ograniczenia w obowiązku korygowania podatku VAT u podmiotów pozostających w likwidacji lub upadłości, jednakże nie zmieni się sytuacja odnośnie kontrahentów, którzy dostarczali towar bądź świadczyli usługi na rzecz takich podmiotów. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy nadal nie będą mogli dokonać korekty należnego podatku od towarów i usług.

Dostawcy ci pomimo nie uzyskania zapłaty za wykonane usługi bądź dostarczone towary do firmy postawionej w stan upadłości bądź likwidacji, nie będą mogli dokonać korekty podatku należnego z tytułu zrealizowanych, acz niezapłaconych faktur. Takie rozwiązanie obciążą kontrahentów dodatkowymi kosztami, zmuszając do uregulowania podatku niezależnie od tego, czy uzyskają oni zapłatę za własne czynności, czy też nie. Natomiast firmy pozostające w stanie upadłości bądź likwidacji nie mają w obowiązku uregulowania podatku.

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury na dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Zasady tej nie stosuje się, jeżeli:

  • dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności,
  • dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
Źródło: VAT.pl