e-Podatki

Jak odliczać VAT na zasadzie proporcji wg nowych przepisów? 2015-05-19


Nowelizacja ustawy o podatku VAT zacznie obowiązywać już niedługo, bo od lipca 2015 r. Jednymi z wielu zmian są nowe zasady odliczania podatku w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej i zwolnionej z podatku VAT.

Podatnicy prowadzący działalność mieszaną tj. opodatkowana i pozostającą poza VAT nadal będą odliczać podatek VAT  po zakończeniu roku na zasadzie proporcji. Ci podatnicy, których działalność jest zupełnie zwolniona z VAT, będą także korzystać z zasady wstępnej proporcji w momencie nabycia towarów i usług w trakcie roku.

Jeśli podatnik zakupi towary i usługi, które będą wykorzystywane zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, wówczas kwotę podatku naliczonego oblicza się proporcją zgodnie zasadami zwartymi w przepisach. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Do ustalenia sposobu określenia proporcji warto wykorzystać następujące dane:

  • średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
  • średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
  • roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
  • średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.
Wstępnie obliczona proporcja może być ustalana samodzielnie, bądź przy pomocy urzędu skarbowego w trybie właściwym dla wydawani interpretacji prawa podatkowego.

Wyjątkowo proporcji nie trzeba obliczać wówczas, gdy podatnik zakupione towary i usługi wykorzystał do celów osobistych, gdy nieodpłatne przekazanie towarów zrównane jest z przekazaniem odpłatnym. Także w przypadku użycia pojazdów do celów innych niż działalność gospodarcza, kiedy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, wówczas zasady proporcji nie trzeba stosować.

Kwotę podatku naliczonego przyjmuje się wówczas na podstawie danych za poprzedni rok podatkowy.

Źródło: VAT.pl