e-Podatki

2015-04-06


Przedstawiamy najważniejsze ważne terminy w ciągu tego miesiąca.

7.04.2015 (wtorek)

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2015 r.
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2015 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7
10.04.2015 (piątek)

 • wpłata składek ZUS za marzec 2015 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2015 r.
15.04.2015 (środa)

 • wpłata składek ZUS za marzec 2015 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2015 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za marzec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za I kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
20.04.2015 (poniedziałek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za marzec 2015 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2015 r.
 • wpłata pobranych w marcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych w marcu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2015 r.
 • wpłata na PFRON za marzec 2015 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2015 r.
27.04.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za marzec 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za I kwartał 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za marzec 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za marzec 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za I kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za marzec 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
30.04.2015 (czwartek)

 • złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2014 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
 • przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego przez podatników (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia
Źródło: gofin.pl