e-Podatki

Konfederacja Lewiatan popiera rządowy projekt zmian w akcyzie 2015-04-06


23 marca br. został opublikowany rządowy projekt nowelizacji ustawy akcyzowej. Nowelizacja przede wszystkim eliminuje podwójny system dokumentacji akcyzowej i jest to jedno z wielu rozwiązań postulowanych przez przedsiębiorców. Zdaniem Konfederacji Lewiatan projekt wymaga jeszcze doprecyzowania w niektórych miejscach, ale ogólnie organizacja projekt ocenia pozytywnie.

Zawiera on wiele rozwiązań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania podmiotów z branż akcyzowych, głównie paliwowej, tytoniowej i alkoholowej. Zdaniem Lewiatana wejście w życie nowelizacji powinno również przełożyć się na zmniejszenie szarej strefy surowca tytoniowego, przez którą rok rocznie budżet traci miliardy złotych.

Projektowane regulacje wymagają w niektórych miejscach doprecyzowania i wciąż oczekiwane są projekty nowych rozporządzeń - niemniej ogólny kierunek zmian należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Doprecyzowania zdaniem przedsiębiorców wymagają jeszcze przepisy dotyczące legalizacji zbiorników oraz zasad przemieszczania niektórych wyrobów akcyzowych.

Dotychczas podmioty z branż akcyzowych zobowiązane były prowadzić odrębne ewidencje tych samych zdarzeń zarówno w oparciu o przepisy akcyzowe, jak i o przepisy ustawy o Służbie Celnej. Nowelizacja eliminuje ten obowiązek. Dodatkowo wyłącza konieczność raportowania o okolicznościach, które organy mogą uzyskać z innych źródeł (tzw. INFy) oraz upraszcza system dokumentacji związanej z prowadzeniem składów podatkowych. Rolę regulaminów składów podatkowych będą teraz pełniły tzw. akta weryfikacyjne, które i tak musiałyby równolegle prowadzone w składach.

Projekt dokonuje zmian w budowie systemu obrotu surowcem tytoniowym, dzięki czemu nastąpi jego uszczelnienie. A to dzięki wprowadzeniu m.in. rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, wymogu złożenia zabezpieczenia akcyzowego jako warunku obrotu surowcem tytoniowym oraz obowiązku zawierania umów na dostawy surowca, przyznając przy tym szczególny status tzw. grupom producenckim.

Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia także wprowadzenie opcji wyboru właściwości miejscowej organów celnych oraz odejście od warunkowania zwolnienia z akcyzy prowadzeniem ewidencji akcyzowej. Pomimo utrzymania tego obowiązku, nie powinno dochodzi już do sytuacji, gdy drobne pomyłki w dokumentacji skutkowały utratą zwolnienia na wysokie kwoty.

Uznanie znalazło także stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczącej zwolnienia z akcyzy zakładów energochłonnych dzięki tzw. systemowi białych certyfikatów.

Źródło: Konfederacja Lewiatan