e-Podatki

Nowe przepisy ułatwią wymianę informacji podatkowych 2015-04-06


Ministerstwo Finansów planuje wdrożenie przepisów ułatwiających wymianę informacji podatkowych, a to wszystko dzięki projektowanej noweli Ordynacji podatkowej, która ma wdrożyć unijne przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji podatkowej z krajami spoza Unii.


Projekt zakłada przeciwdziałanie transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania. Ma to umożliwić nowy, zalecany przez Komisję Europejską,
europejski i międzynarodowy standard, jakim jest automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych pomiędzy krajami. Jak ważny jest to standard, świadczy uznanie go na szczeblu międzynarodowym przez grupę G-20 i grupę G-8.


Projekt noweli Ordynacji podatkowej od miesięcy nie może się doczekać rozpatrzenia przez rząd. Zawiera on liczne ułatwienia dla podatników, a także kwestię dotyczącą unikania opodatkowania i związaną z tym, krytykowaną przez biznes tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Projektowane zmiany zakładają dostosowanie przepisów do zmian w dyrektywie UE oraz do regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji podatkowych z krajami spoza UE w oparciu o procedury tzw. Common Reporting Standard (CRS). Do wprowadzenia ich Polska zobowiązała się w podpisanym w grudniu 2014 r.

Automatyczna wymiana informacji ma umożliwić krajowym administracjom podatkowym pozyskiwanie z instytucji finansowych określonych z góry informacji o rachunkach zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów lub podmiotów przez nie kontrolowanych. Uzyskane w tym trybie informacje mają w dalszej kolejności być systematycznie przekazywane państwu członkowskiemu właściwemu dla poszczególnych nierezydentów.


Automatycznej wymianie będą podlegały w szczególności informacje o imieniu i nazwisku/nazwie, adresie, numerach identyfikacyjnym podatnika oraz dacie i miejscu urodzenia (w przypadku osób fizycznych) każdej osoby raportowanej, która jest posiadaczem rachunku, numerze rachunku, saldzie oraz wartości.


Źródło: PAP