e-Podatki

Od 1 kwietnia 2015 roku zacznie obowiązywać nowa wysokość składki wypadkowej 2015-03-23


18 marca bieżącego roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2015 poz. 379). Rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. Nowa stopa procentowa składki wypadkowej zacznie obowiązywać już od kwietnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673), stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

W nowym rozporządzeniu najwyższa stopa procentowa wynosi 3,60%, a nie jak dotychczas 3,86%  dla górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego Od 1 kwietnia nastąpi także obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, i będzie ona od tego dnia wynosiła 1,80%, a nie 1,93% jak to jest obecnie.

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób ubezpieczonych określa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 28.2 wprowadzanej ustawy jest ona wyliczana jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, określanej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, a także wskaźnika korygującego ustalanego dla płatnika składek.

Od 1 kwietnia 2015 roku zaczną obowiązywać także nowe kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności i przyporządkowane im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Zmiany w stopach procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe dotyczą następuących grup działalności:

 • Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 
 • Rybactwo 
 • Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 
 • Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 
 • Górnictwo rud metali 
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie 
 • Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 
 • Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 
 • Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 
 • Produkcja papieru i wyrobów z papieru 
 • Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 
 • Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 
 • Produkcja urządzeń elektrycznych 
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 
 • Produkcja mebli 
 • Pozostała produkcja wyrobów 
 • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
 • Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 
 • Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 
 • Roboty budowlane specjalistyczne 
 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 
 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy 
 • Transport wodny 
 • Transport lotniczy 
 • Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 
 • Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
 • Informacja i komunikacja 
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
 • Działalność związana z zatrudnieniem 
 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 
 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni.
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe grup działalności, które nie zostały wymienione powyższej nie ulegną zmianie od 1 kwietnia.

Pozostali płatnicy składek m.in. płatnicy, na których nie ciążył obowiązek złożenia informacji ZUS IWA do 2 lutego, samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

W przypadku tych płatników składka na ubezpieczenie wypadkowe wyniesie tyle, ile stopa procentowa wskazana dla konkretnej grupy działalności, do której płatnik należy.

Źródło: VAT.pl