e-Podatki

Do końca marca masz czas na złożenie ZUS ZSWA 2015-03-09


Do 31 marca trzeba złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS ZSWA dotyczący zgłoszenia bądź korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Deklarację ZUS ZSWA za 2014 rok płatnik składek musi przekazać najpóźniej 31 marca bieżącego roku. Istnieją jednak pewne wyjątki.

Pierwszy z nich to przypadek, gdy pracownik wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej, wówczas płatnik składek zobowiązany jest przekazać zgłoszenie do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, jednakże kiedy pracownik wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej przed zgłoszeniem danych przez płatnika składek za poprzedni rok kalendarzowy, wtedy płatnik zobowiązany jest w terminie 7 dni przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, gdy firma jest w stanie upadłości lub likwidacji. Wówczas zgłoszenie ZUS ZSWA w danym roku kalendarzowym płatnik składek zobowiązany jest przekazać do ZUS nie później niż w dniu dokumentu wyrejestrowania płatnika składek. Jeżeli upadłość bądź likwidacja nastąpiła przed przekazaniem zgłoszenia danych za poprzedni rok kalendarzowy, wówczas w terminie 7 dni płatnik zobowiązany jest przekazać również zgłoszenie za poprzedni rok kalendarzowy.

Obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze wynika z przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656). Prócz prowadzenia ewidencji ustawa zobowiązuje płatnika do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) za tych pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku i jednocześnie wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Aktualnie obowiązująca stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka FEP finansowana jest w całości przez płatnika składek.


Źródło: VAT.pl