e-Podatki

Interpretacje przepisów odnośnie podatków maja być rozstrzygane na korzyść podatników 2015-03-09


Ministerstwo Finansów opracowało kolejne uproszczenia dla podatników. Chodzi o wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika oraz likwidacji obowiązku uzasadniania przyczyn korekty deklaracji.


To tylko niektóre zmiany zawarte w prezydenckim projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projekt został już złożony w Sejmie. Przewiduje on przede wszystkim wprowadzenie zasady rozstrzygania niemożliwych do usunięcia wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Zgodnie z tym założeniem, w przypadku gdy przepis prawa prowadzi do bezpodstawnych wniosków, sprzecznych lub niejednoznacznych, to prawidłowym rozwiązaniem ma być taka interpretacja tego przepisu, która jest najkorzystniejsza dla podatnika i zapewnia jego ochronę.


Drugim ważnym elementem projektu jest wprowadzenie zmiany w przepisach dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych. Projekt zakłada  uporządkowanie przesłanek przerywających bądź zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ma to prowadzić do usunięcia wątpliwości podatników co do tego, czy dane zobowiązanie uległo przedawnieniu.


Nowela określa maksymalny okres, o jaki może zostać przedłużony termin przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z zawieszeniem lub przerwaniem jego biegu i ma  on wynosić 3 lata. Oznacza to, że zobowiązanie podatkowe przedawni się najpóźniej z upływem 8 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.


Na brak rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub zawieszenie już rozpoczętego nie będzie już miało wpływu wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.


Inne proponowane zmiany zawarte w projekcie to likwidacja możliwość nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom  nieostatecznym, jeśli okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.


Likwidacji ma ulec obowiązek dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty do deklaracji. Podatnicy będą mogli składać uzasadnienie przyczyn złożenia korekty fakultatywnie, dzięki czemu uzyskają niższe odsetki za zwłokę.


Źródło: biznes.interia.pl