e-Podatki

Sejm odrzucił projekt wyższej kwoty wolnej od podatku 2015-02-10


Projektu noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opracowała partia Twój Ruch. Za odrzuceniem projektu było 232 posłów, przeciwko 200, a 3 wstrzymało się od głosu. Za odrzuceniem projektu głosowały kluby PO i PSL.

Autorzy projektu podkreślali, że obecna sytuacja, kiedy podatek pobierany jest od osób o dochodach, które nie pozwalają na pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem najbardziej podstawowych potrzeb życiowych jest amoralne i sprzeczne z elementarnym poczuciem sprawiedliwości społecznej. Dlatego postulowali o ustanowienie wysokości kwoty wolnej od podatku.

Zgodnie z obecnymi przepisami nie podlegają opodatkowaniu dochody do kwoty 3091 zł, a tzw. kwota zmniejszająca podatek to 556,02 zł. W przypadku, gdy dochód podatnika jest niższy lub równy 85 tys. 528 zł, wysokość naliczonego podatku jest równa różnicy 18 proc. dochodu i kwoty 556,02 zł. Od dochodu przekraczającego 85 tys. 528 zł płaci się 32 proc. podatek.

Zgodnie z danymi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w 2012 r. wysokość miesięcznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego wynosiła 521,11 zł, co w skali roku daje kwotę równą 6253,32 zł. Autorzy projektu podkreślali, że kwota 3092 zł jest dwukrotnie niższą od kwoty wyliczonej przez IPiSS. Co oznacza, że w Polsce można nakładać podatki na osoby żyjące w skrajnym ubóstwie.


Projekt zakładał, aby wysokość kwoty wolnej od podatku była zależna od wysokości minimum egzystencji a wysokość podatku obliczana jako odpowiedni procent podstawy opodatkowania byłaby pomniejszana o kwotę równą 18 proc. dwunastokrotności średniorocznego minimum egzystencji (ogłaszanego przez IPiSS) dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego w roku podatkowym poprzedzającym poprzedni rok podatkowy.

Zgodnie z projektem w 2014 r. wysokość należnego podatku zostałaby pomniejszona o kwotę stanowiącą 18 proc. dwunastokrotności 512,11 zł (tj. minimum egzystencji w 2012 r.), czyli 1125, 60 zł (12 x 521,11 zł x 0,18), a nie 556,02 zł jak to ma miejsce obecnie.

Proponowane zmiany przyniosłoby zapewne wiele pozytywnych skutków gospodarczych, społecznych i prawnych, ale kosztowałyby nasz budżet ok. 13 mld 662 mln zł.

Źródło: PAP