e-Podatki

Rada ds. Gospodarczych i Finansowych ECOFIN odnośnie opodatkowania spółek i prania pieniędzy 2015-02-10


ECOFIN wprowadziła nowe regulacje w dyrektywie dot. opodatkowania spółek dominujących i zależnych w zakresie ogólnej klauzuli służącej zapobieganiu i unikaniu opodatkowania.

Nowe zapisy mają zapobiegać unikania opodatkowania poprzez obchodzeniu przepisów dyrektywy.  Maja one także zapewnić ujednolicenie jej stosowania w poszczególnych państwach członkowskich UE, ułatwić państwom członkowskim walkę z agresywnym planowaniem podatkowym przez grupy przedsiębiorstw oraz zapewnić bardziej sprawiedliwe opodatkowanie w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej w UE.

Na wdrożenie nowych przepisów państwa członkowskie mają czas do końca 2015 r.
ECOFIN zatwierdziła także porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rada i Komisja Europejska przyjęła także deklarację dotyczącą przeciwdziałaniu finansowemu terroryzmowi oraz wzmocnienia współpracy w tym zakresie między odpowiednimi instytucjami wywiadu finansowego w poszczególnych państwach członkowskich UE. Postanowienia te zostały podjęte w świetle ostatnich ataków terrorystycznych, jakie miały miejsce w styczniu br. w Paryżu.

Ministerstwo Finansów informuje także, że ministrowie poszczególnych krajów rozmawiali na temat propozycji ustanowienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), która została przedstawiona  w połowie stycznia br. przez Komisję Europejską. Pomysł ma ułatwić mobilizację środków finansowych w wysokości 315 mld euro na inwestycje prywatne i publiczne w całej UE.

W I połowie 2015 r. maja być kontynuowane działania służące zapewnieniu zrównoważonego wzrostu w UE, w tym prace dotyczące utworzenia EFIS. Będą także prowadzone prace w zakresie przeglądu europejskich ram zarządzania gospodarczego, realizacji Strategii Europa 2020 oraz zapewnienia efektywnej realizacji kolejnego cyklu Semestru Europejskiego.

Komisja Europejska przedstawiła ponadto plan pracy na 2015 r., który zakłada wzmożenie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji. W tym celu Komisja przedstawi propozycje regulacji poprawiających otoczenie biznesowe przez ograniczenie barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych oraz wzmacniających jednolity rynek. W kwestii podatków Komisja zwiększy wysiłki w zakresie walki z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania oraz zapewnienia sprawiedliwych i przejrzystych praktyk podatkowych.

Źródło: Ministerstwo Finansów