e-Podatki

Zasady przesuwania terminów w 2015 r. wypadających w sobotę bądź święto 2015-01-27


W 2015 r. ostatni dzień stycznia i lutego przypadają w soboty. Czy zatem od tego roku termin przypadający w sobotę lub święto przesuwa się na kolejny dzień roboczy, jak to było dotychczas, czy wstecz - na ostatni dzień, w którym możliwe jest doręczenie pisma?

Aktualnie przy wysyłaniu rocznych deklaracji PIT, a także innych druków, jeżeli ostatni dzień terminu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Na bazie zmian par. 12 ust 6 ustawy – ordynacja podatkowa, który reguluje zasady przesunięcia zachowania terminu doręczenia pism, od 1 stycznia 2015 r. przesunięcie na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy uważa się za dopuszczalne tylko w przypadku, jeżeli inne ustawy nie wskazują inaczej. Tak jest na pewno w przypadku, gdy przepisy mówią, że termin upływa po określonej ilości dni Ale jak stosować tę wykładnię w sytuacjach, gdy przepisy mówią o wysyłce pisma podatkowego w konkretnym dniu, np. „do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym”?

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2014, poz. 1171) miała za zadanie wprowadzenie zmian w zasadach liczenia terminów składania dokumentów wyłącznie w stosunku do  procedury VAT-MOSS (jednorodnego rozliczania usług elektronicznych, nadawczych, telekomunikacyjnych w podatku VAT). Przepis art. 130c ust. 2 i 3 ustawy o VAT wskazuje, że deklaracje VAT dla tej procedury składa się za okresy kwartalne w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, a termin ten upływa również, gdy ostatni jego dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

W opinii Krajowej Informacji Podatkowej terminy przekazania pism związane z rocznymi rozliczeniami podatku przesuwają się odpowiednio z ostatniego dnia stycznia na 2 lutego 2015 r. i z ostatniego dnia lutego – na 2 marca 2015 r.

Źródło: PIT.PL