e-Podatki

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Tym razem w VAT 2015-01-13


30 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD 186).  Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań, które mają dostosować obowiązujące przepisy podatkowe do przepisów unijnych.

Implementacja przepisów fakultatywnych oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma się odbyć w szczególności poprzez:

  • określeniu proporcji (przy odliczaniu podatku od towarów i usług) w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych, tzn. do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT (w tym zaproponowanie przykładowych metod służących proporcjonalnemu odliczaniu VAT) oraz określeniu systemu korekt w przypadku zmiany zakresu wykorzystania tych towarów,
  • wprowadzeniu zmian w zakresie tzw. ulgi na złe długi mających na celu zmniejszenie asymetrii w stosowaniu tej instytucji.
Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmiany, zapewniającej większą skuteczność i uszczelnienie mechanizmu odwróconego obciążenia. Ma się to stać dzięki objęciu tym instrumentem niektórych postaci złota, kolejnych towarów ze stali, telefonów komórkowych, w tym smartfonów, komputerów przenośnych (takich jak np.: tablety, notebooki, laptopy) oraz konsoli do gier. Rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia wymaga wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie limitu (20 tys. zł netto w  ramach jednolitej gospodarczo transakcji), po przekroczeniu którego dostawa elektroniki będzie objęta mechanizmem odwróconego obciążenia.

Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia do transakcji nie będzie dotyczyło podatników zwolnionych z VAT, co zmniejszy ich obowiązki administracyjne. Mechanizm ten będzie dotyczył jedynie podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Kolejne zmiany dotyczą dostaw towarów objętych odpowiedzialnością solidarną i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych. Zmiany te  polegają na wyłączeniu niektórych postaci złota w związku z ich objęciem mechanizmem odwróconego obciążenia oraz dodaniu srebra i platyny w postaci surowca i półproduktu. Ma to na celu ograniczenie nadużyć w rozliczaniu podatku VAT w obrocie tymi towarami.

Projektowana ustawa zakłada także zmiany dotyczące instytucji kaucji gwarancyjnej stanowiącej jedną z przesłanek wyłączających stosowanie odpowiedzialności solidarnej wobec nabywców towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy. Wynika to ze znacznej skali nadużyć w obrocie paliwami. W związku z tym  przewiduje się podwyższenie wysokości minimalnej (z 200 tys. zł do 1 mln zł) i maksymalnej (z 3 mln zł do 10 mln zł) kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw tychże towarów.

Jak wyjaśnia resort finansów, wprowadzenie w/w rozwiązań, ma na celu ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT w obrocie niektórymi artykułami elektronicznymi, jak również w branży paliwowej, w obrocie kolejnymi towarami ze stali i metalami szlachetnymi. Takie działania ze strony resortu są oczekiwane przez uczciwych przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki nieuczciwej konkurencji ze strony podmiotów zaangażowanych w proceder oszustw podatkowych.

Nowe przepisy mają polepszyć sytuację w poszczególnych branżach, poprzez niwelowanie  nieuczciwych procederów uchylania się od zapłaty lub wyłudzania podatku VAT.
Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r., z wyjątkiem zmian związanych ze sposobem określenia proporcji przez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
Źródło: Ministerstwo Finansów