e-Podatki

2.1. Budżet traci przede wszystkim przez VAT 2014-12-17


Z opublikowanego we wtorek przez resort finansów Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2015 rok wynika, że prawie 90 proc. strat podatkowych budżetu dotyczy VAT. W przyszłym roku właśnie ten obszar trafi więc pod lupę fiskusa.

Resort finansów zidentyfikował 12 branż o najwyższej wartości ryzyka. Należą do nich:
 • doradztwo i inne usługi niematerialne,
 • produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane,
 • działalność agentów sprzedaży towarów, nieruchomości, 
 • działalność agentów nieruchomości,
 • handel hurtowy pozostały,
 • produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi,
 • paliwa,
 • recykling,
 • motoryzacja,
 • transport i logistyka,
 • e-handel i usługi informatyczne,
 • produkcja i handel elektroniką.

Od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. 83,7 proc. uszczupleń ujawniono w kontrolach podatkowych dotyczących VAT, 10,5 proc. stanowiły te dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś 5,7 proc. to uszczuplenia ujawnione w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w podatku dochodowym od osób prawnych.

Według administracji podatkowej obszarem najbardziej zagrożonym nieprawidłowościami jest VAT, a ujawniane błędy podatkowe dotyczą zwłaszcza: odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia; niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur, czy ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem. Budżet traci również w związku ze sprzedażą z pominięciem kasy rejestrującej oraz błędnym określeniem momentu powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku PIT nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: braku wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku; niewywiązywania się z obowiązku płatnika PIT; nieterminowego uiszczania należności podatkowych, czy niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur. Ponadto zauważono, że do kosztów uzyskania przychodów wpisywano zdarzenia gospodarcze niestanowiące tych kosztów.

W rozliczeniach CIT powtarzały się błędne zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów; niewykazywanie w księgach podatkowych tzw. pozostałych przychodów (np. ze sprzedaży środka trwałego, kapitalizacji odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą); ewidencjonowanie faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem; nieprawidłowe ustalanie odpisów amortyzacyjnych; niewykazywanie do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur.

Krajowy Plan Działań na 2015 rok powstał jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej. Jego celem jest zapewnienie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników oraz usprawnienie procesu poboru należności podatkowych. Przyczynić się ma do poprawy skuteczności i efektywności działań administracji podatkowej, w tym: kontroli podatkowych i tzw. czynności sprawdzających.

(Źródło: PAP)