e-Podatki

1.4. Umowa o unikaniu podówjnego opodatkowania z Belgią 2014-12-17


W dniu 12 grudnia br. prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r.).

Omawiany Protokół ma przede wszystkim na celu zmianę obecnie obowiązującej, zgodnie z Konwencją, ogólnej metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich na terytorium Belgii.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 obowiązującej obecnie Konwencji zawartej przez Polskę z Belgią, podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych przez rezydentów polskich na terytorium Belgii unika się przy zastosowaniu metody zaliczenia proporcjonalnego. Strony uzgodniły sporządzenie Protokołu do tej Konwencji, przewidującego zmianę zasadniczej metody unikania podwójnego opodatkowania tych dochodów tj. wspomnianej wyżej metody proporcjonalnego zaliczenia, na metodę wyłączenia z progresją. W odniesieniu do dochodów kapitałowych (z dywidend, odsetek, należności licencyjnych i przeniesienia własności majątku) obowiązująca metoda unikania podwójnego opodatkowania nie ulegnie zmianie (będzie to nadal metoda zaliczenia proporcjonalnego).

W Protokole przewidziano dokonanie zmian w obecnie obowiązującej Konwencji, dotyczących definicji „Funduszu emerytalnego” a także odnoszących się do opodatkowania dywidend- w obecnie obowiązującej Konwencji przewidziane jest opodatkowanie dywidend w miejscu, w którym powstają (opodatkowanie u źródła) stawką 5% lub 15% kwot dywidend brutto. Postanowienia Protokołu przewidują utrzymanie opodatkowania dywidend u źródła stawką minimum 10%. Dopuszcza się jednak zwolnienie z opodatkowania dywidend w państwie źródła, pod warunkiem posiadania przez spółkę upoważnioną do otrzymania dywidend, nieprzerwanie przez okres 24 miesięcy, bezpośrednich udziałów w spółce wypłacającej dywidendy, w wysokości nie mniejszej niż 10%.

Protokół wprowadza także zmiany odnoszące się do opodatkowania odsetek a konkretnie dodatkowe zwolnienie z opodatkowania odsetek wypłacanych na rzecz funduszy emerytalnych określonych w artykule 3 Konwencji. W odniesieniu do należności licencyjnych, dokonano zmiany ich definicji. Przepis ten w brzmieniu przepisu Konwencji powodował wątpliwości interpretacyjne co do możliwości jego zastosowania do należności wypłacanych za użytkowanie lub prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego. Intencją strony polskiej było objęcie definicją należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania oprogramowania komputerowego; dokonano zmiany redakcji przedmiotowego przepisu Konwencji, co definitywnie eliminuje wspomniane wątpliwości.

Na wniosek strony belgijskiej dokonano zmiany odnoszącej się do opodatkowania emerytur - w celu zapewnienia możliwości opodatkowania w państwie źródła emerytur i innych podobnych świadczeń wypłacanych przez jedno państwo rezydentom drugiego umawiającego się państwa. Na mocy obecnie obowiązującej Konwencji, emerytury i inne podobne świadczenia podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej odbiorcy tych świadczeń. W chwili obecnej większość państw dąży do umieszczania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania przepisów zapewniających możliwość opodatkowania w państwie źródła emerytur i innych podobnych świadczeń wypłacanych przez jedno państwo rezydentom drugiego umawiającego się państwa.

W odniesieniu do dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz przeniesienia własności majątku zachowano obowiązującą metodę unikania podwójnego opodatkowania, to jest metodę zaliczenia proporcjonalnego.

Protokół do Konwencji rozszerza postanowienia Konwencji o zapis umożliwiający wymianę informacji, jeżeli informacja, o którą wnioskuje jedno z Umawiających się państw, nie jest wymagana przez drugie z Umawiających się państw dla jego wewnętrznych potrzeb podatkowych oraz wprowadza regulacje dotyczące wymiany informacji bankowych na żądanie drugiego umawiającego się państwa.

Protokół zawiera przepisy dotyczące rozwiązywania spraw spornych przed sądem arbitrażowym, zgodnie z zaleceniami Modelowej Konwencji OECD.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)