e-Podatki

1.2. Odsetki ustawowe obniżone do 8 proc. 2014-11-18


Stawka odsetek ustawowych zostanie obniżona do poziomu 8 proc. w stosunku rocznym. Oznacza to, że będzie wynosić tyle samo co stawka odsetek od zaległości podatkowych. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych skierowano w dniu 13 listopada 2014 r. do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.

Zmiana wysokości odsetek ustawowych okazała się niezbędna po obniżeniu przez Radę Polityki Pieniężnej (8 października 2014 r.) stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego z 4 proc. w stosunku rocznym do poziomu 3 proc. rocznie. W efekcie tej obniżki wysokość odsetek ustawowych, ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, na poziomie 13 proc. oceniono jako nadmierną.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którą ustalona przez Radę Ministrów wysokość odsetek ustawowych powinna mieć na celu zapewnienie dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzenia rozliczeń pieniężnych, przy uwzględnieniu wysokości rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Proponowana w projekcie rozporządzenia wysokości odsetek ustawowych odpowiada stawce odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, która, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, od dnia 9 października 2014 r. wynosi 8 proc. Zmiany mają na celu m.in. określenie właściwej relacji pomiędzy odsetkami ustawowymi a odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych.

(Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości)