e-Podatki

1.4. Opodatkowanie spółek dominujących i zależnych 2014-11-12


O zmianach dyrektywy w sprawie opodatkowania spółek dominujących i zależnych w zakresie wprowadzenia ogólnej klauzuli służącej zapobieganiu unikaniu opodatkowania dyskutowano podczas posiedzenia Rady ECOFIN w dniu 7 listopada br. w Brukseli. Tematem posiedzenia były również rozliczenia należne wpłat do budżetu UE z tytułu VAT i stawki pobieranej od dochodu narodowego brutto (DNB) za lata 1995–2013 oraz negocjacje w sprawie zmian budżetu UE na rok 2014 i projektu budżetu UE na rok 2015.

Dwa państwa członkowskie zgłosiły zastrzeżenia związane z pracami ich parlamentów krajowych, dlatego nie było możliwe przyjęcie dyrektywy ws. unikania opodatkowania na tym posiedzeniu Rady. ECOFIN powróci do tej kwestii na kolejnym posiedzeniu w grudniu br.

Proces weryfikowania podstaw środków własnych UE pod koniec roku budżetowego jest technicznym procesem, który następuje corocznie i wynika wprost z przepisów UE. Tym co odróżnia tegoroczne rozliczenie od lat poprzednich jest wystąpienie w bieżącym roku wyjątkowo wysokiej kwoty łącznych korekt dla państw członkowskich (9,5 mld EUR) w porównaniu do ubiegłych lat (ok. 0,5-2 mld EUR), co oznacza dodatkowe wpłaty do budżetu UE dla niektórych państw członkowskich. Polski to nie dotyczy, dla niej korekta oznacza redukcję składki członkowskiej w kwocie ok. 316 mln EUR.

Ministrowie wezwali KE do przedstawienia zmiany rozporządzenia, która pozwoli na uwzględnianie tego rodzaju nadzwyczajnych okoliczności w przyszłości. Jednocześnie z uwagi na kwestię niespłaconych zobowiązań we wszystkich rozdziałach i programach w budżecie UE Rada zgodziła się na konstruktywne podejście, w tym wykorzystanie instrumentów elastyczności uzgodnionych w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020, w zakresie przyjęcia zmian do budżetu UE na 2014 r. i w trakcie negocjacji budżetu UE na 2015 r. Dzięki inicjatywie Polski oraz mobilizacji tzw. państw kohezyjnych, które zdecydowanie ją poparły, Rada jednomyślnie zgodziła się co do konieczności rozwiązania problemu braku wystarczających środków na płatności w budżecie UE. Dzięki temu rosną szanse na satysfakcjonujące rozwiązanie podczas negocjacji budżetowych, które mają się odbyć w bieżącym tygodniu.

Ponadto ministrowie zapoznali się ze stanem prac w zakresie opodatkowania transakcji finansowych prowadzonych w ramach wzmocnionej współpracy między 11 państwami członkowskimi UE oraz nad wprowadzeniem standardowej deklaracji VAT, zmierzającej m.in. do ograniczenia obciążeń po stronie przedsiębiorstw, zwłaszcza sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dyskusje będą kontynuowane na szczeblu technicznym, aby osiągnąć porozumienie najszybciej jak to możliwe.

Rada przyjęła także konkluzje w ramach corocznego przeglądu zarządzania statystyką europejską oraz stanowiące mandat UE na negocjacje klimatyczne w ramach Konferencji Stron w Limie (1-12 grudnia 2014 r.) w zakresie finansowania działań na rzecz klimatu w krajach rozwijających się.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)