e-Podatki

1.2. Ustawa podpisana. Fiskus wypełni zeznanie podatkowe 2014-11-12


Od przyszłego roku fiskus będzie mógł wstępnie wypełniać deklaracje PIT za podatników. Nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która to umożliwia, podpisał w dniu 10 listopada br. prezydent. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Przepisy stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym nowelizacją znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

Nowelizacja wprowadza zmiany w trzech ustawach, tj. w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Celem zmian jest poprawa wymiany informacji między płatnikami, podatnikami a administracją podatkową. Wprowadzona zostanie możliwość wstępnego wypełniania deklaracji podatkowej przez administrację podatkową. Wskutek zmian egzekwowanie podatków ma być łatwiejsze, a sprawy mają być rozpatrywanie szybciej. Celem zmian jest również stworzenie optymalnego systemu pozyskiwania oraz wymiany informacji pomiędzy polską administracją podatkową i administracjami podatkowymi państw UE.

Zdaniem Ministerstwa Finansów, dzięki większej liczbie dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe będzie natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (pre-filed tax return, PFR). Usługa ta będzie przygotowana przez administrację podatkową na podstawie danych zawartych w imiennych informacjach o wysokości dochodów uzyskanych przez osobę fizyczną, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku. Usługa ta w głównej mierze będzie adresowana do osób fizycznych. PFR ma zostać zamieszczony na utworzonym koncie podatnika na portalu podatkowym.

Osoby, które będą chciały skorzystać z tej usługi, po zalogowaniu się na swoje konto na portalu,  sprawdzą przygotowane przez administrację podatkową zeznanie podatkowe i zdecydują, czy tak wypełniony dokument akceptują, czy wprowadzają w nim zmiany, np. w zakresie przysługujących mu ulg, odliczeń, zwolnień.

Po uzupełnieniu zeznania podatkowego poprzez kliknięcie ikonki "wyślij", podatnik dokona przesłania zeznania podatkowego i automatycznie uzyska urzędowe poświadczenie jego odbioru.

Wdrażanie przepisów służących budowie elektronicznej administracji jest jednym z etapów realizacji projektu e-Deklaracje 2, stanowiącego kontynuację projektu e-Deklaracje. Projekty te wiążą się z przyjętym w 2007 r., w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programem Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka”, który ma na celu wspieranie innowacyjności oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Zasadniczym celem projektu e-Deklaracje 2 jest usprawnienie procesów wymiany informacji pomiędzy administracją podatkową a podatnikami i innymi podmiotami, na których ciążą obowiązki informacyjne, poprzez zwiększenie liczby deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

(Źródło: prezydent.pl; PAP)