e-Podatki

2.1. NSA: Koszty prac rozwojowych 2014-11-04


Koszty wypracowania koncepcji audycji telewizyjnych ponoszone są w celu uzyskania przychodu. Naczelny Sąd Administracyjny niedawnym wyrokiem (sygn. II FSK 2070/12) zakończył spór dotyczący rozliczania kosztów prac rozwojowych.

NSA oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu i potwierdził stanowisko spółki, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Przedmiotem jej działalności jest produkcja utworów audiowizualnych, w szczególności filmów, seriali oraz programów telewizyjnych. W złożonym wniosku wskazano, że koszty związane z wytworzeniem koncepcji audycji telewizyjnych wnioskodawca ujmował w księgach rachunkowych jako zapasy i do momentu uzyskania przychodu ze sprzedaży traktował je jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Charakterystyka branży filmowej i telewizyjnej wymusza na twórcach ciągłe poszukiwanie nowych formuł programów bądź też udoskonalanie istniejących już pomysłów. Należy także liczyć się z tym, że nie każdy nowy projekt natychmiast znajdzie nabywcę, jak również z tym, że część wypracowanych koncepcji zostanie anulowana i nigdy nie ujrzy światła dziennego. W związku z tym powstało pytanie, czy koszty spółki związane z wypracowaniem koncepcji audycji telewizyjnych stanowią koszty prac rozwojowych w rozumieniu art. 15, ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z organem skarbowym i stwierdził, że nie można warunkować możliwości rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych na prace rozwojowe od powstania wartości materialnej. Dodatkowo sąd wskazał, że dla celów podatkowych pojęcie „prac rozwojowych” należy rozumieć szeroko, zgodnie z definicją zawartą w art. 2, pkt 4 ustawy o finansowaniu nauki. W myśl przytoczonego przepisu prace rozwojowe stanowią w głównej mierze: „nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług”.

Zatem działania podatnika wpisujące się w tę definicję należy rozliczyć według rozwiązań art. 15, ust. 4a ustawy o CIT i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały poniesione, albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m, ust. 1, pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b, ust. 2, pkt 3.

Jak podkreśla ekspert Komitetu Podatkowego Pracodawców RP Łukasz Czucharski, niniejsze orzeczenie to dobra wiadomość zarówno dla twórców, jak i dla naukowców, których działalność obejmuje także prace rozwojowe. Niepokoi jednak działanie organu podatkowego i fakt, że sprawa musiała trafić aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

(Źródło: Pracodawcy RP)