e-Podatki

1.4. Składki ZUS od umów zlecenia 2014-10-28


Od umów zlecenia i dochodów członków rad nadzorczych będą odprowadzane składki emerytalne i rentowe. Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Teraz zajmie się nią Senat.

Składki od umów zlecenia będą odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej. W 2014 r. wynosi ona 1680 zł.

Zgodnie z nowelizacją obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą również członkowie rad nadzorczych. Dotychczas od swoich wynagrodzeń odprowadzali oni tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów (np. od umów zlecenia) oraz bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada.

Przepisy dotyczące oskładkowania dochodów członków rad nadzorczych mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Natomiast te obejmujące ubezpieczeniem emerytalno-rentowym umowy zlecenia wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

(Źródło: sejm.gov.pl)