e-Podatki

Jak rozliczyć dochody z Wielkiej Brytanii ? 2006-03-14


Dochody uzyskane w Wielkiej Brytanii należy rozliczyć w PIT-cie za 2005 r. Jak to zrobić, czy trzeba zapłacić podatek, jak tego uniknąć ? Odpowiedzi udziela urzędowa interpretacja urzędu skarbowego.(…)


BI/415-0836/05

PF/415-104/I/05Postanowienie

Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego

w Gdańsku

z dnia 23 sierpnia 2005 roku


Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /jedn. tekst Dz. U. z 2005r Nr.8, poz.60/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2005r (uzupełnionego w dniu 15.07.2005r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2005 roku z pracy najemnej w Wielkiej Brytanii.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego.

U z a s a d n i e n i e

Podatniczka do 14.08.2005r uzyska dochody w kraju a od 15.08.2005r przez okres 6 miesięcy będzie przebywać na terytorium Wielkiej Brytanii, również tam pracować i od uzyskanych dochodów odprowadzać tam podatki.

Zdaniem Podatniczki dochody pochodzące z Wielkiej Brytanii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art.3, ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr.14 poz.176 z późn. zmian.)osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast stosownie do art.4a cytowanej ustawy przepisy art.3 ust.1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Do dochodów osiągniętych w Wielkiej Brytanii mają zastosowanie postanowienia umowy między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków i zysków majątkowych podpisana w Londynie dnia 16 grudnia 1976r (Dz. U. Nr.7 poz.20).

Uwzględniając postanowienia art.15 i art.23 tej umowy Podatniczka będzie miała w 2005r obowiązek opodatkowania w całości osiągniętych dochodów w Polsce, z zastosowaniem zasady odliczenia podatku potrąconego w Wielkiej Brytanii.

Wynika to z przepisu art.27 ust.9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym jeżeli osoby objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym osiągają dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów (według obowiązującej w Polsce w 2005r skali podatkowej)odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

W myśl art.11 ust.3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłoszonych przez bank, z którego usług korzystał podatnik i mających zastosowanie przy kupnie walut.

Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Ponadto podatnik ma prawo do pomniejszenia dochodów osiągniętych za granicą o tę część dochodów, która odpowiada równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, obliczonych za okres w którym była wykonywana praca, zwolnienie dotyczy dochodów nie przekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet (art.21 ust.1 pkt.20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W Wielkiej Brytanii wysokość diety za dobę w 2005r wynosi 32 GBP.

odliczenia kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy za miesiące przepracowane (miesięcznie 127,82zł).

Właściwym miejscowo organem podatkowym do złożenia zeznania podatkowego jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

Organ podatkowy w oparciu o art.48 § 1 pkt.3, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika może odroczyć termin złożenia zeznania rocznego do czasu powrotu do kraju.

Reasumując, osoba zamieszkała na stałe w danym państwie podlega tam opodatkowaniu w odniesieniu do wszystkich swoich dochodów, bez względu na okres pobytu poza granicami kraju.

(…)


(źródło: Izba Skarbowa w Gdańsku)