e-Podatki

2.2. Ujednolicenie terminologii w słowniczku ordynacji podatkowej 2014-10-21


Słowniczek ordynacji podatkowej powinien ustalać jednolitą terminologię, która stosowana byłaby we wszystkich przepisach prawa podatkowego. Ujednolicenie terminologii miałoby pomóc w ograniczeniu występowania problemów z interpretacją poszczególnych pojęć. Resort Gospodarki przygotował projekt rekomendacji zmian w Ordynacji podatkowej.

Według przygotowanego przez resort gospodarki projektu rekomendacji zmian w Ordynacji podatkowej, powinno się przyjąć, że np. pojęcia działalność gospodarcza, przedsiębiorca, mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, przedsiębiorca zagraniczny powinny obowiązywać w znaczeniu, które ustalono w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Podobna zasada miałaby obowiązywać także względem innych pojęć. Na przykład, pojęcia nieruchomość, rzeczy ruchome, przedsiębiorstwo, sprzedaż, kupno obowiązywałyby wyłącznie w znaczeniu nadanym przez Kodeks cywilny. Natomiast pojęcia budynek, budowla, remont, modernizacja, dostawa definiowałoby jedynie Prawo budowlane.

Jak podano w projekcie rekomendacji: „Nie chodzi zatem o nowych definicji, lecz o ustalenie znaczenia pewnych pojęć i jednolite ich stosowanie w znaczeniu nadanym im przez wskazane ustawy”. Zdaniem resortu, takie rozwiązanie wyeliminowałoby problemy z terminologią.

(Źródło: podatki.biz)