e-Podatki

2.1. ECOFIN o unikaniu opodatkowania i pobudzeniu wzrostu gospodarczego w UE 2014-10-21


Rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do pewnych kategorii dochodów podatników, które są ulokowane w innym państwie niż państwo pochodzenia – to jedno z postanowień spotkania Rady ECOFIN, które odbyło się w dniu 14 października br. w Luksemburgu. Zmiany te mają wzmocnić działania w zakresie zwalczania oszustw podatkowych i unikania opodatkowania, wydajność i skuteczność poboru podatków oraz zapewnić oszczędności dla administracji podatkowych i podmiotów gospodarczych. Państwa członkowskie powinny wprowadzić nowe rozwiązania do końca 2015 r. Termin pierwszego przesyłania danych to wrzesień 2017 r.

Ministrowie rozmawiali również na temat wsparcia tych inwestycji w Europie, które mają kluczowe znaczenie dla promowania wzrostu i konkurencyjności. Utworzona zostanie specjalna grupa robocza mająca przygotować listę projektów inwestycyjnych zwiększających wzrost gospodarczy w UE, analizę barier dla ich dotychczasowego wdrożenia oraz przedstawienie możliwości rozwiązań. Wyniki prac grupy będą stanowić podstawę do decyzji ws. dalszych działań na rzecz promocji inwestycji pobudzających wzrost gospodarczy w Europie, która ma zostać podjęta w grudniu br.

Przedyskutowano ponadto propozycje dotyczące zmian w opodatkowaniu produktów energetycznych i elektryczności, które mają prowadzić do dostosowania tego opodatkowania do unijnych celów energetycznych i klimatycznych. Obecnie nie ma możliwości uzgodnienia nowych zasad opodatkowania energii z uwagi na rozbieżność stanowisk między państwami członkowskimi. Polska konsekwentnie sprzeciwia się włączeniu do opodatkowania produktów energetycznych i energii elementu CO2, podniesieniu stawek na paliwa opałowe, w szczególności węgiel i gaz ziemny, a także powiązaniu opodatkowania energii z Europejskim Systemem Handlu Emisjami (Emission Trading Scheme, ETS). W opinii Polski nowe zasady zaburzą konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE oraz osłabią proces tworzenia wspólnego rynku energii w UE.

W związku z posiedzeniem Rady ECOFIN odbyło się spotkanie z państwami EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) nt. aktualnej sytuacji gospodarczej, nadzoru finansowego oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Podpisano także wspólne oświadczenie państw członkowskich UE i Szwajcarii. Odwołuje się ono do standardów OECD i kryteriów UE dot. zwalczania i przeciwdziałania stosowaniu szkodliwych środków i praktyk podatkowych oraz ma służyć promowaniu zasad uczciwej konkurencji i równych szans w obszarze opodatkowania przedsiębiorstw.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)