e-Podatki

1.2. Zmiany w ustawie o rachunkowości 2014-10-07


W ustawie o rachunkowości znajdą się przepisy ułatwiające małym podmiotom prowadzenie sprawozdawczości finansowej. Polskie prawo ma zostać dostosowane do unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Zmiany wynikają z projektu ustawy (z dnia 30 września 2014 r.) o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Najprawdopodobniej małe jednostki będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe  już za rok 2014. Znajdą się w nim tylko skrócony bilans i rachunek zysków i strat. Zakres sprawozdania finansowego małych jednostek zamieszczono w załączniku nr 2 do projektu.

Zgodnie z dyrektywą, jednostki małe to spółki akcyjne, spółki z o.o. i spółki komandytowo-akcyjne (oraz spółki osobowe przez nie utworzone), które w danym roku obrotowym i w roku poprzednim nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wskazanych limitów. Chodzi o:
  • sumę bilansową (4 mln euro – 17 mln zł);
  • przychody ze sprzedaży towarów i produktów (8 mln euro – 34 mln zł);
  • przeciętne zatrudnienie w danym roku obrotowym (50 etatów).

Ministerstwo Finansów proponuje, aby z ułatwień korzystać mogły również inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – pod warunkiem, że także spełniają narzucone dyrektywą kryteria. Katalog ten nie obejmie natomiast jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek zainteresowania publicznego.

(Źródło: podatki.biz)