e-Podatki

Wypełnienie deklaracji VAT-7 w przypadku świadczenia usługi reklamy na rzecz podatnika z innego kraju unijnego. 2005-09-01


Podatnik świadczy usługi reklamowe PKWiU 74.40. dla firmy włoskiej, która z tego tytułu jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. W związku z tym Podatnik wystawia fakturę netto. Kwotę z wystawionej faktury wprowadza do ewidencji sprzedaży i wykazuje tylko wartość netto.

Zapytanie i stanowisko Podatnika:

Podatnik zwraca się z zapytaniem jak wypełniać deklarację VAT-7 z tytułu w/w sprzedaży. Zdaniem Podatnika w części C (rozliczenie transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku należnego) nie ma pozycji dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług, w związku z czym nie wypełnia tej części deklaracji. Ponieważ ma prawo do zwrotu podatku naliczonego wypełnia część D (rozliczenie podatku naliczonego) poz. 43, 44, 47 oraz część E (obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu) poz. 53.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 27 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)- zwanej dalej ustawą, „w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4 (m.in. reklamy) są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty , ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce , gdzie nabywca usługi posiada siedzibę , stałe miejsce prowadzenia działalności , dla którego dana usługa jest świadczona , a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania” - świadczona przez Podatnika usługa reklamy nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski.
Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 w części C „rozliczenie transakcji podlegających opodatkowaniu oraz podatku należnego” nie przewiduje miejsca na wykazanie sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu.

Na informację o tym , że podatnik świadczył w okresie rozliczeniowym usługi poza terytorium kraju została przeznaczona część F deklaracji VAT-7 poz. 56 pole nr 1.

Wskazać należy , że w przypadku gdy podatnik spełnia warunek art. 86 ust 8 pkt 1 ustawy „podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone , gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami” – to wypełnia w deklaracji VAT-7 część D „rozliczenie podatku naliczonego” poz. 43 i 44, 47 oraz dokonuje w części E obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu. PI/005-868/04/CIP/01
(źródło: Izba Skarbowa w Gdańsku 08/02/2005)