e-Podatki

Usługi internetu dla członków wspólnoty mieszkaniowej - zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. 2005-09-01


Na podstawie umowy podpisanej ze Wspólnotą Mieszkaniową Podatnik w ramach działalności gospodarczej świadczy odpłatne usługi transmisji danych – dostęp do internetu. 

Zapytanie podatnika:

Czy prawidłowe jest opodatkowanie 22 % stawką podatku VAT usług dostępu do internetu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, czy też uwzględniwszy fakt, iż rzeczywistymi odbiorcami usług są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej - właściwe jest zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów            i usług ?

Ocena prawna stanu faktycznego : 

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy.

W załączniku Nr 4 do w/w ustawy pod poz. 14 zostały wymienione: „ usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych, nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy”.

Analizując powyższy przepis należy stwierdzić, że zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi dostępu wdzwanianego i szerokopasmowego do internetu, świadczone na rzecz użytkowników indywidualnych, którzy :
  • nie prowadzą jakiejkolwiek działalności gospodarczej,
  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie innym niż dostęp do internetu (np. działalność w zakresie handlu i gastronomii),
  • prowadzą działalność w zakresie wdzwanianego dostępu do internetu.
Wspólnotę mieszkaniową - zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 2004 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) – tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Z w/w ustawy wynika, iż Wspólnota Mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Organem Wspólnoty mieszkaniowej jest Zarząd, który w imieniu Wspólnoty zawiera umowy z podmiotami świadczącymi usługi na jej rzecz.
Mimo, iż Wspólnota Mieszkaniowa jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług może być podatnikiem podatku VAT (jeżeli można jej przypisać prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2), jednakże nie dotyczy to czynności wykonywanych w stosunku do jej członków (świadczenie usług samym sobie).

Zważywszy,  iż w przedstawionym stanie faktycznym usługobiorcami usług dostępu do internetu są odbiorcy indywidualni (osoby fizyczne - członkowie Wspólnoty) nie prowadzący działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy do internetu - to odpłatne świadczenie powyższych usług przez Zapytującego jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 14 załącznika Nr 4 do w/w ustawy o podatku od towarów i usług. PI/005-369/04/CIP/06

(źródło: Izba Skarbowa w Gdańsku 08/02/2005)