e-Podatki

1.3. Unikanie opodatkowania poprzez transfer zysków do tzw. rajów podatkowych 2014-09-23


W dniu 17 września br. Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono regulacje dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Corporation).

Doprecyzowano również te spośród obowiązujących regulacji, które budzą wątpliwości interpretacyjne w praktyce, co w ocenie projektodawców powinno przyczynić się do zwiększenia pewności prawa oraz ograniczenia biurokracji.

Ustawa wprowadza zmiany do następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, które wchodzą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia oraz przepisów dotyczących certyfikatów rezydencji, które wchodzą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany przewidujące odroczenie opodatkowania przychodu z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego (komercjalizowanej własności intelektualnej) wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, natomiast regulacje dotyczące zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych – z dniem następującym po dniu ogłoszenia (zgodnie z przepisem przejściowym preferencje te będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.). Ponadto część przepisów wchodzi w życie po upływie 14 i 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

(Źródło: prezydent.pl)