e-Podatki

Przychód z działalności 2006-02-15


Kwalifikacja podatkowa przychodu osiąganego przez podatnika prowadzącego działalność rolniczą i pozarolniczą. Możliwość przeznaczenia na działalność rolniczą dochodów osiągniętych z działalności pozarolniczej oraz dokumentacja tych dochodów.

Przychody osiągane przez podatnika z działalności rolniczej stanowią co najmniej 60% przychodów uzyskiwanych ze wszystkich prowadzonych przez niego działalności. W ramach prowadzonej działalności podatnik między innymi:

1) świadczy usługi inseminacyjne, wykorzystując zakupiony materiał zarodowy,
2) prowadzi sprzedaż nasienia reproduktorów własnej produkcji,
3) prowadzi sprzedaż nasienia reproduktorów, wcześniej zakupionego od innych jednostek zajmujących się rozrodem zwierząt.

Wątpliwości Spółki dotyczą:

a) możliwości i sposobu dokumentowania przeznaczenia dochodów z działalności pozarolniczej na działalność rolniczą, w celu skorzystania z uprawnień wynikających z przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.),
b) możliwości uznania opisanych w punkcie 1 usług jako działalności prowadzonej w ramach działalności rolniczej,
c) możliwości uznania opisanych w punktach 2 i 3 sprzedaży materiału zarodowego jako działalności prowadzonej w ramach działalności rolniczej.

Ustosunkowując się do pierwszej wyrażonej przez Spółkę wątpliwości należy zauważyć, iż w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej ? w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności ? w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12 ? 14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzącej z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Z powyższego przepisu wynika prawo podatnika przeznaczenia na cele rolnicze dochodu, osiągniętego w danym roku podatkowym. Fakt ten, dla właściwego ustalenia zobowiązania podatkowego, musi mieć swoje odzwierciedlenie w prowadzonej przez spółkę ewidencji rachunkowej, do czego zobowiązują przepisy art. 9 ust. 1 ustawy podatkowej. W myśl tego przepisu, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji zgodnie z odrębnymi przepisami, którymi są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.).

Normy art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowią, iż podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. W związku z powyższym, Spółka powinna posiadać dowody źródłowe będące potwierdzeniem faktu przeznaczenia dochodu (bądź jego części) na działalność rolniczą.

Odnosząc się do kolejnych kwestii, należy stwierdzić, iż stosownie do regulacji art. 2 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy do przychodów z działalności rolniczej.

Działalność rolnicza została zdefiniowana w ust. 2 w/w artykułu, w myśl którego jest to działalność polegająca m.in. na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych.

W sytuacji, opisanej w punkcie ?b? jednostka wykonuje usługi inseminacyjne, zaś w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy podatkowej stanowi się o produkcji materiału reprodukcyjnego. Powyższe wskazuje więc, że uzyskane z tytułu takich usług przychody podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opierając się na normach cytowanego powyżej art. 2 ust. 2 ustawy podatkowej, należy zauważyć, iż przychód ze sprzedaży materiału zarodowego własnej produkcji stanowi przychód osiągnięty z działalności rolniczej. Z tych też względów nie podlega on opodatkowaniu na podstawie w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ostatnim natomiast, przypadku następuje bezpośrednia sprzedaż zakupionego materiału reprodukcyjnego, a nie wyprodukowanego przez wspomnianą jednostkę. Dlatego też przychody otrzymane ze sprzedaży takiego materiału należy zaliczyć do przychodów z działalności pozarolniczej, wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

(źródło: Ministerstwo Finansów 31/05/2004)