e-Podatki

Działalność prowadzona na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – korzystanie z innych form pomocy publicznej a utrata prawa do zwolnienia podatkowego. 2006-02-15


POSTANOWIENIE
Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 19 sierpnia 2005r

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2005r. Spółki z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w sprawie działalności prowadzonej
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - skorzystanie z innych form pomocy publicznej a utrata prawa do zwolnienia podatkowego stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Spółka jest średnim przedsiębiorcą prowadzącym działalność na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej Strefa) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001r. Spółka zamierza wystąpić o dofinansowanie swoich projektów inwestycyjnych z "Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006". Dochód Spółki z tytułu ww. dofinansowania będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatnik stoi na stanowisku, iż skorzystanie z dofinansowania projektów inwestycyjnych nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie Strefy.

Na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2000r. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą być, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, całkowicie zwolnione odpowiednio od podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie równym połowie okresu, na jaki ustanowiona została strefa.

W dniu 01.01.2001r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 117, poz.1228) wprowadzająca m.in. zmianę przepisów przyznających zwolnienia i preferencje dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenach objętych specjalnymi strefami ekonomicznymi. Jednocześnie w art.5 ust.1 tej ustawy wskazano, że przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 01.01.2001r.) uzyskali zezwolenia na podstawie art.16 ust.1 ustawy wymienionej w art.1 (tj. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych), zachowują przez okres ważności zezwolenia prawo do zwolnień i preferencji podatkowych określonych w art.12 ustawy, o której mowa w art.1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed 01.01.2001r.).

Kolejną istotną zmianę w zakresie specjalnych stref ekonomicznych przyniosło członkostwo Polski w Unii Europejskiej, kiedy to weszły w życie (z dniem 01.05.2004r.) przepisy ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw
(Dz.U. Nr 188, poz. 1840), które uchyliły art.5 nowelizacji z dnia 16.11.2000r. Tym samym przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie przed dniem 01.01.2001r. stracili prawo do 100% zwolnienia z podatku dochodowego na dotychczasowych zasadach.


Tym niemniej - zgodnie z art.6 ustawy z dnia 02.10.2003r. - przedsiębiorca, który zyskał zezwolenie przed 01.01.2001r., może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o jego zmianę, polegającą na zastosowaniu do tego przedsiębiorcy zwolnień określonych w art.5 tej ustawy. Termin złożenia powyższego wniosku upływa z dniem 31 grudnia 2007r. Artykuł 5 nowelizacji z dnia 02.10.2003r. dzieli przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Strefy, na trzy grupy. Przedsiębiorcy mali i średni [w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001r.)] w dalszym ciągu będą mieć prawo do 100% zwolnienia, ale prawo to jest ograniczone czasowo - odpowiednio do dnia 31.12.2011r. i dnia 31.12.2010r. (art.5 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 02.10.2003r.). Natomiast dochody uzyskane przez przedsiębiorcę innego niż mały albo średni, są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach pomocy publicznej, przy czym maksymalna dopuszczalna wielkość tej pomocy wynosi:


  • 30% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31.12.2006r. – dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym,
  • 75% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31.12.2006r. – dla przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż określona w lit.a) na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2000r.,
  • 50% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31.12.2006r. – dla przedsiębiorców prowadzących działalność inną niż określona w lit. a) na podstawie zezwolenia wydanego po dniu 31.12.1999r. (art.5 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 02.10.2003r.).
Przepisy art.5 ust.6 powołanej ustawy określiły ponadto warunki, w których przedsiębiorcy mali i średni tracą prawo do zwolnień podatkowych. I tak, przedsiębiorca traci prawo do zwolnień podatkowych począwszy od roku obrotowego następującego po roku, w którym:

  • zostało zbytych 100% wkładów, udziałów lub akcji przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą,
  • spółka będąca małym lub średnim przedsiębiorcą połączyła się z inną spółką, nastąpiło nabycie przedsiębiorstwa od przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą.
Ponadto przypadki, w których zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wygasa, może zostać cofnięte lub przedmiot działalności ograniczony określone zostały w art.19 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Przepis ten wymienia następujące przypadki:


  • upływ okresu, na jaki została ustanowiona strefa (wygaśnięcie zezwolenia - art.19 ust.1 ustawy),
  • zaprzestanie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie strefy (cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia - art.19 ust.3 pkt 1 ustawy),
  • rażące uchybienie warunkom określonym w zezwoleniu (cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia - art.19 ust.3 pkt 2 ustawy),
  • nie usunięcie uchybień stwierdzonych w toku kontroli przeprowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki w terminie wyznaczonym w wezwaniu ministra do ich usunięcia (cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia - art.19 ust.3 pkt 3 ustawy).
Zgodnie z §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 224, poz. 2270 z późn.zm.) zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi pomoc regionalną.

Paragraf 5 ust.1 i ust.2 tego rozporządzenia wymienia przypadki, w których zwolnienie od podatku dochodowego przysługuje przedsiębiorcy. I tak w myśl ust.1 zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

1) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;

2) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat.


Ust.2 stanowi natomiast, iż zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że zarówno przesłanki warunkujące prawo do zwolnień (§5 ust.1 i 2 rozporządzenia z dnia 14.09.2004r.), jak i przesłanki wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia zezwolenia (art.19 ust.1 i 3 ustawy z dnia 20.10.1994r.) stanowią katalog zamknięty. Korzystanie przez Spółkę z innych form pomocy publicznej, nie wypełnia żadnej z tych przesłanek. Jedyne ograniczenie w zakresie korzystania z tej formy pomocy publicznej stanowi wyczerpanie dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Ponadto należy podkreślić, iż pomoc regionalna nie wliczana jest do pomocy de minimis [art.5 ust.1 ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 123, poz.1291)].

Zatem stanowisko przedstawione przez Spółkę we wniosku - w swej istocie - jest prawidłowe.

BI/423-0168/05
DP/P1/423-0079/05/AP