e-Podatki

Udzielenie pożyczki z ZFŚS a podatek VAT - dokumentowanie 2006-02-15


POSTANOWIENIE z dnia 01 grudnia 2005 r.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu dnia 26.09.2005 r.) o udzielenie
pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia zakresu opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu udzielania pracownikom pożyczek w ramach działalności socjalnej - w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, stwierdza, że :
stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik, w ramach działalności socjalnej, udziela pomocy materialnej pracownikom w postaci m.in. pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS). Pracownicy, oprócz spłaty kapitału, płacą należne z tytułu pożyczki odsetki. W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy odsetki od opisanych powyżej pożyczek stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem VAT. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, Podatnik ma wątpliwości w kwestii stawki podatku właściwej dla tego rodzaju czynności oraz obowiązków związanych z dokumentacją i wykazaniem w deklaracji VAT-7.

Zdaniem Podatnika odsetki od pożyczek udzielonych z ZFŚS nie podlegają regulacjom ustawy o VAT. Udzielanie takich pożyczek nie jest bowiem w ocenie Podatnika działalnością gospodarczą, lecz działalnością socjalną i dlatego obrotu z tego tytułu nie powinno wykazywać się w deklaracji VAT, Podatnik bowiem występuje jedynie w roli administratora ZFŚS.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik w ramach działalności socjalnej udziela pracownikom oprocentowanych pożyczek z ZFŚS.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) ZFŚS przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z niego oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS przez działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
Udzielanie pracownikom pożyczek ze środków ZFŚS jest zatem jednym z przejawów działalności socjalnej polegającej na pomocy materialnej. Osobami uprawnionymi do korzystania z tego rodzaju pomocy są pracownicy wraz z rodzinami, emeryci i renciści oraz byli pracownicy (art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS). Środkami funduszu są m.in. wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o ZFŚS), nie stanowią one jednak przychodu pracodawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i dla celów podatku dochodowego od osób prawnych nie są kwalifikowane jako przychody podlegające opodatkowaniu.

Udzielanie pożyczki pracownikom ze środków funduszu stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż należy uznać ją wyłącznie za wykonanie czynności administrowania środkami funduszu (art. 10 ustawy o ZFŚS) z ustawowym obowiązkiem przekazania uzyskanych odsetek na rachunek bankowy ZFŚS. Nie mamy w tym wypadku do czynienia ze świadczeniem usługi finansowej ze środków własnych pracodawcy jako podatnika podatku od towarów i usług i z tego względu nie można utożsamiać tego rodzaju pożyczek z pożyczkami udzielanymi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które świadczą usługi finansowe. Również odsetki, które w niektórych sytuacjach pracownik ma obowiązek uiścić, nie będą stanowiły przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT. W związku z powyższym odsetki od pożyczki udzielonej z ZFŚS na cele mieszkaniowe nie będą wykazywane w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3

PI/005-1696/05/P/09
PV/443-400/IV/2005/JD