e-Podatki

Rozliczanie przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu świadczenia usług na zlecenie sądu według dwóch różnych metod w jednej deklaracji VAT 2006-02-15


POSTANOWIENIE
Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 27 września 2005 r.

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 czerwca 2005 r. (data wpływu 27 czerwca2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości łączenia w jednej deklaracji Vat rozliczenia dokonywanego wg zasad ogólnych i metody kasowej.

Stwierdzam, że Stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do
opisanego stanu faktycznego

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: Wnioskodawca (podatnik podatku Vat, składa deklaracje VAT 7) będący rzeczoznawcą majątkowym prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą, i jest jednocześnie biegłym sądowym z zakresu wyceny nieruchomości. W zakres działalności gospodarczej wchodzi wykonywanie wycen nieruchomości, opinii na temat ich wartości itp. Dotychczas wnioskodawca traktował obie formy działalności oddzielnie. W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług i interpretacją Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2005 r. zapytuje, czy możliwe jest w ramach jednej deklaracji ujmowanie podatku VAT wg wystawionych dokumentów (działalność gospodarcza) i wg metody kasowej (wykonywanie opinii)?

Zdaniem wnioskodawcy w jednej deklaracji znajdą się przychody i naliczony podatek z działalności gospodarczej (wg zasad ogólnych, na podstawie faktur) oraz przychody i naliczony podatek za sporządzanie opinii na zlecenie sądu (wg metody kasowej)

Ocena prawna stanu faktycznego

Zgodnie z zapisem art. 2 pkt 25 przez małego podatnika, rozumie się podatnika podatku od towarów i usług: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inna osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwota podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30.000 euro.
- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Zgodnie z art. 21 ustawy mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej "metodą kasową". Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Zgodnie z ust. 3 cytowanego artykułu mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę. Zgodnie z ust. 4 mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art.2 pkt 25.

Zgodnie z zapisem ust. 5 w przypadku podatnika, który zrezygnował z metody kasowej lub utracił prawo do stosowania tej metody, obowiązek podatkowy w stosunku do czynności wykonywanych w okresie, kiedy podatnik stosował tę metodę, powstaje w terminie określonym w ust. 1
Zgodnie z art. 99 ust. 2 mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Wybór rozliczania się małego podatnika metodą kasową jest jego prawem a nie obowiązkiem.
Wybór metody kasowej powoduje automatycznie to, iż podatnik, który się na ten sposób rozliczania zdecydował rozlicza się z podatku VAT kwartalnie a nie miesięcznie - tzn. składa deklaracje podatkowe dla podatku VAT kwartalnie a nie miesięcznie.

Jak widać z zacytowanych powyżej przepisów ustawodawca nie przewidział dla podatnika podatku VAT takiej możliwości aby część działalności rozliczał na zasadach ogólnych a część metodą kasową (w przypadku wnioskodawcy - działalność za sporządzanie opinii na zlecenie sądu).

Reasumując: Z zacytowanych powyżej przepisów jasno wynika, iż możliwość rozliczania podatku Vat przez małego podatnika metodą kasową stanowi odrębną regulację i nie jest możliwe łączenie tego sposobu rozliczania podatku należnego z comiesięcznym składaniem deklaracji Vat 7. Dlatego w stanowisku podatnika wyrażonym we wniosku zgodnie z którym w deklaracji obok przychodów i podatku naliczonego z działalności gospodarczej znajdą się przychody i podatek naliczony rozliczany wg metody kasowej – jest sprzeczność.

W deklaracji składanej przez wnioskodawcę, który nie jest małym podatnikiem korzystającym z metody rozliczania podatku Vat tak zwaną. metodą kasową - zadeklarowany zostanie cały podatek należny wykazany przez wnioskodawcę uzyskiwany przez niego zarówno z tytułu świadczonych przez niego usług jako biegłego sądowego wydającego opinie na zlecenie sądu jak i z tytułu usług świadczonych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej