e-Podatki

1.3. MG: Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców 2014-09-09


Ministerstwo Gospodarki pracuje nad kolejnymi zmianami, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. W wykazie prac rządu zaplanowano pracę nad projektem założeń nowego Prawa działalności gospodarczej, ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych i noweli Kodeksu pracy.

Na razie nie ujawniono szczegółów najnowszej wersji projektu (ma ona zostać upubliczniona w połowie września) nowego Prawa działalności gospodarczej. Jego główne założenia wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński opisał w lipcu na swoim blogu. Podkreślał tam, że nowa ustawa ma mieć charakter katalogu praw i instytucji prawnych i że uporządkuje przepisy regulujące życie gospodarcze.

Nowe przepisy mają zmienić filozofię relacji między przedsiębiorcą i administracją na "bardziej przyjazną", wprowadzając zasadę "domniemania uczciwości przedsiębiorcy i pierwszeństwa pouczenia przed sankcją". W wypadku wątpliwości organ administracyjny podejmujący decyzję w sprawie przedsiębiorcy, byłby zobowiązany rozstrzygnąć je na korzyść firmy.

Celem zmian jest wzmocnienie prawa i gwarancji dla przedsiębiorców poprzez wyraźne określenie wytycznych interpretacyjnych do całego prawa gospodarczego. Wprowadzone ma zostać kilka zasad, które ułatwią przedsiębiorcom działalność, m.in.: zasadę proporcjonalności, która nakaże organom administracji wyważenie indywidualnych, gospodarczych interesów przedsiębiorców i interesu społecznego, zasadę poszanowania interesów gospodarczych, "prawo do błędu" - rozumiane jako łagodne traktowanie niezawinionego przez przedsiębiorcę uchybienia.

Zmienione miałyby zostać również zasady kontroli. Przedsiębiorca, u którego dwie kolejne kontrole nie stwierdziły znaczących uchybień, miałby prawo szczególnego traktowania przez organy kontrolne. W założeniach przewidziano również wprowadzenie możliwości złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli, przepisów o przeprowadzaniu wspólnych kontroli, moratorium w zakresie kontroli dla przedsiębiorcy rozpoczynającego wykonywanie działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności kontrolera za czynności kontrolne.

MG pracuje też nad innymi zmianami, m.in. projektem założeń do ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych, zgodnie z którym opracowane zostaną wzory pism w formie dokumentów elektronicznych. Znajdą się one w centralnym repozytorium wzorów pism na e-PUAP i udostępnione zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej. Ma się to zdaniem MG przyczynić do upowszechnienia komunikacji elektronicznej z urzędem, przyspieszyć procedury administracyjne i odciążyć przedsiębiorców.

Ministerstwo Gospodarki współpracuje też z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej przy nowelizacji Kodeksu pracy. Chodzi o zmiany w uregulowaniach dotyczących zakresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Według szacunków projektodawców łączne roczne koszty administracyjne u przedsiębiorców z tytułu prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej wynoszą 130 mln zł. Z projektu wynika, że wprowadzone zostaną trzy okresy przechowywania dokumentów – uzależnione od rodzaju dokumentu i jego przydatności do celów bieżących, do dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy oraz dla celów emerytalno - rentowych. Dokumenty mogłyby być niszczone po zakończeniu zatrudnienia, po pięciu latach lub po 50 latach. Zakres dokumentów, które trzeba archiwizować przez 50 lat, ma ulec znacznemu ograniczeniu.

(Źródło: PAP)