e-Podatki

1.1. Zmiany w administracji podatkowej i Służbie Celnej 2014-09-09


W dniu 2 września br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Zmiany mają na celu usprawnienie i poprawę funkcjonowania służby celnej i administracji podatkowej, lepszą jakość oferowanych usług oraz korzyści dla przedsiębiorców i obywateli mających kontakt z tymi urzędami.

Nowe rozwiązania w ustawie o Służbie Celnej mają ograniczyć bariery w kontaktach przedsiębiorców z organami celnymi. Scentralizowany zostanie pobór należności celnych, podatkowych i innych przez wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego dla przedsiębiorców. Wpłaty mają być dokonywane na konto jednej izby celnej, co umożliwi szybsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników oraz zmniejszy koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zaproponowano również rozwiązania upraszczające audyt przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą. jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnym Rządu, "wprowadzono też instytucję monitorowania posiadaczy zezwoleń lub świadectw na prowadzenie obrotu z zagranicą wydanych w postępowaniu audytowym. Skróci to kontrole przeprowadzane przez Służbę Celną, a także ograniczy obowiązki po stronie przedsiębiorcy i administracji celnej".

W projekcie wprowadzono także nowe rozwiązania do ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Urzędy i izby skarbowe mają być połączone organizacyjnie. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa. W takim urzędzie zadania kierownika będzie wykonywał dyrektor izby skarbowej, a pracodawcą osób w nim zatrudnionych będzie izba skarbowa. Dzięki temu możliwa ma być konsolidacja w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Część urzędników, którzy obecnie zajmują się biurokracją, będzie można więc przesunąć do podstawowych zadań administracji podatkowej: kontroli podatkowej, egzekucji należności podatkowych i obsługi podatnika.

Przewidziano również wzmocnienie systemu obsługi podatników i wsparcie ich w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych, m.in. chodzi o edukowanie społeczeństwa w kwestiach podatkowych, informowanie podatników o ich prawach i obowiązkach oraz przekazywanie im umiejętności dotyczących m.in. wypełniania druków i formularzy podatkowych.

Zgodnie z projektem inaczej będzie wyliczana wysokości tzw. uposażenia chorobowego celników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Będzie ono niższe – 80 proc. wynagrodzenia, a nie jak dotychczas 100 proc. W określonych sytuacjach, wskazanych w ustawie, funkcjonariusz celny będzie miał jednak prawo do uposażenia chorobowego w wysokości 100 proc.

Funkcjonariusze celni pełniący służbę w celnych oddziałach granicznych oraz osoby przewidywane do takiej służby będą poddawani badaniom psychofizjologicznym. Celnicy wykonują zadania o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa i budżetu państwa (np. zapobiegają przemytowi wyrobów akcyzowych), dlatego - oprócz odpowiednich kwalifikacji zawodowych - powinni mieć cechy osobowości, które zmniejszają ryzyko podatności na korupcję. Podczas służby nie będą mogli też korzystać z prywatnych środków łączności: telefonów, laptopów, tabletów. Ma to wyeliminować sytuacje, w których mogliby poinformować o działaniach służbowych ułatwiających przemyt towarów i narazić skarb państwa na duże straty.

Zaproponowano również przepisy nakładające obowiązek składania przez funkcjonariuszy celnych i osoby zatrudnione w Służbie Celnej – informacji o pracy w administracji celnej małżonków, krewnych czy osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe. Przepisy te wyeliminują sytuację podejrzenia o brak bezstronności w działaniach służbowych, a także ograniczą wykorzystywanie stanowiska do faworyzowania członków własnej rodziny.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)