e-Podatki

1.6. Podatki i opłaty lokalne w 2015 r. 2014-08-19


W dniu 7 sierpnia 2014 r. Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r., który wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4 proc.).

Ile będą wynosiły granice stawek kwotowych w 2015 r.?

Górne granice stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.


Górne granice stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 821,45 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1370,38 zł,
 • powyżej 9 ton ale poniżej 12 ton – 1644,45 zł,

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3138,07 zł,

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1918,50 zł,

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 • do 36 ton włącznie – 2425,51 zł,
 • powyżej 36 ton – 3138,07 zł,

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1644,45 zł,

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 • do 36 ton włącznie – 1918,50 zł,
 • powyżej 36 ton – 2425,51 zł,

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 • mniejszej niż 30 miejsc – 1918,50 zł,
 • równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2425,51 zł.

Pozostałe opłaty w 2015 r.

 • opłata targowa – 767,68 zł,
 • opłata miejscowa – w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 2,20 zł,
 • opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,13 zł,
 • opłata uzdrowiskowa – 4,32 zł,
 • opłata od posiadania psów – 121,50 zł.
(Źródło: Ministerstwo Finansów)