e-Podatki

1.1. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich 2014-08-05


W Ordynacji podatkowej znajdą się dodatkowe przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Z przygotowanego przez resort finansów projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji (projekt ustawy z dnia 9 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) wynika, że zmiany będą mieć charakter głównie doprecyzowujący i wejdą w życie najprawdopodobniej z początkiem 2015 r.

Do Ordynacji podatkowej trafi zapis, zgodnie z którym ogłoszenie upadłości podatnika albo jego następcy prawnego nie wpływa na naliczanie odsetek za zwłokę względem osób trzecich.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że „wprowadzona regulacja usunie wątpliwości istniejące aktualnie w orzecznictwie sądowym. Odsetki za zwłokę rekompensują Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego ubytek dochodów, które nie trafiły do budżetu w ustawowym terminie”.

Wprowadzona zostanie też regulacja przewidująca, iż postępowanie podatkowe dotyczące odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej nie może być wszczęte przed dniem doręczenia decyzji o obowiązku zwrotu czy decyzji określającej wysokość podatkowej zaległości.

Zmieniony zostanie także katalog przepisów mających zastosowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Zostanie on poszerzony o zapisy art. 54 oraz art. 76-76b Ordynacji.

Ministerstwo Finansów jest przekonane, że nie powinno być również przeszkód, aby istniała możliwość zaliczania nadpłat osób trzecich na poczet ich zaległości podatkowych (razem z odsetkami za zwłokę).

(Źródło: podatki.biz)