e-Podatki

2.2. Konieczne zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 2014-08-05


Konfederacja Lewiatan uważa, że działalność socjalna w firmie powinna móc obejmować także finansowanie albo dofinansowanie opieki medycznej dla pracowników. Organizacja opracowuje szerszy projekt nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, przygotowanymi przez zespół ds. nowelizacji ustawy o ZFŚS, ustawa miałaby określać osoby uprawnione do korzystania z funduszu – poprzez wskazanie, że uprawnieni są pracownicy, ich rodziny, a także inne osoby, którym dany pracodawca przyznał (w regulaminie) prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych. W kręgu nie byliby wymienieni byli pracownicy (emeryci i renciści) i ich rodziny.

Kolejna propozycja dotyczy badania sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń. Konfederacji Lewiatan uważa, że powinno się to odbywać tylko w sytuacji, gdy udzielana jest pomoc materialna (rzeczowa/finansowa) lub też pomoc na cele mieszkaniowe (zwrotna/bezzwrotna).

Wśród przedstawionych pomysłów znajduje się również taki mówiący o tym, że w określonych sytuacjach nie są potrzebne badania sytuacji uprawnionych osób. Chodzi o opiekę nad dziećmi w żłobku, klubach dziecięcych, przedszkolach i przez dziennego opiekuna lub nianię, różne formy wypoczynku, działalność kulturalno-oświatową oraz finansowanie bądź współfinansowanie opieki medycznej.

(Źródło: podatki.biz)