e-Podatki

1.3. Wynagrodzenie minimalne w 2015 r. 2014-08-05


Z rządowego projektu rozporządzenia ws. minimalnej płacy w 2015 r. wynika, że z początkiem 2015 r. minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione z 1680 do 1750 zł brutto.

Według ustawowych wymogów minimalna płaca powinna wzrosnąć w 2015 roku co najmniej do poziomu 1731 zł brutto miesięcznie. Taki wzrost obejmuje prognozowany na 2015 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz 2/3 wskaźnika prognozowanego na przyszły rok realnego przyrostu produktu krajowego brutto (PKB).

Ostatecznie rząd zdecydował się na podniesienie wynagrodzenia minimalnego o dodatkowe 19 zł. W sumie wynagrodzenie wzrośnie o 4,3 proc. W efekcie płaca minimalna wynosić ma 44,1 proc. wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Rząd w uzasadnieniu projektu podkreślił, że wpływ na decyzję o większej podwyżce miały „istniejące uwarunkowania gospodarcze” oraz „sytuacja osób najniżej wynagradzanych”.

Projektodawca ocenia, że „Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia może wpłynąć na konkurencyjność tych podmiotów, w których występuje stosunkowo wysoka liczba osób pobierających minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwagi na zwiększone koszty pracy ponoszone przez pracodawców”.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z dnia 17 lipca 2014 r.) Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

(Źródło: podatki.biz)