e-Podatki

1.5. Spłata należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji zamówień publicznych. 2014-07-08


W dniu 3 lipca br. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie spłaty należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji zamówień publicznych.

Celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 37/12) zapadłego w wyniku rozpatrzenia wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie kontroli następczej kwestionującego niektóre z przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą o spłacie”). Sentencja wyroku została ogłoszona w dniu 9 lipca 2013 r. (Dz. U. poz. 792).

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

  1. art. 4 pkt 1 ustawy o spłacie w zakresie, w jakim za przedsiębiorcę uznaje przedsiębiorcę spełniającego wymagania tylko dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji,
  2. art. 12 ustawy o spłacie w zakresie, w jakim dotyczy wykonawcy, wobec którego ogłoszono upadłość przed wejściem w życie tej ustawy – jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

 

Sejm uchwalił więc ustawę, która eliminuje z definicji pojęcia „przedsiębiorca” zróżnicowanie wielkościowe przedsiębiorców. Zgodnie ze zmodyfikowaną definicją, przedsiębiorcą na potrzeby ustawy o spłacie będzie również podmiot, który nie spełnia warunków określonych w art. 104–106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (a więc „duży” przedsiębiorca).

W odniesieniu do art. 12 ustawodawca postanowił, iż przepis ten będzie znajdował zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy upadłość wykonawcy ogłoszono po dniu wejścia w życie ustawy o spłacie.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(Źródło: prezydent.pl)