e-Podatki

1.1. Zmiany w odliczaniu VAT 2014-07-08


Z założeń (z dnia 25 czerwca 2014 r.) do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązywać zaczną zmienione przepisy dotyczące odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług, wykorzystywanych do celów mieszanych.

Nowe przepisy dostosują polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-511/10 w związku z wyrokiem w sprawie C-437/06 w obszarze uzgadniania z organem podatkowym proporcji przy odliczaniu VAT – względem towarów i usług, które wykorzystywane są do celów mieszanych.

W ustawie znajdą się zapisy umożliwiające podatnikowi uzgodnienie z organem podatkowym (naczelnikiem urzędu skarbowego) sposobu określenia proporcji przy odliczaniu VAT od wykorzystywanych przez podatnika – zarówno do działalności podlegającej VAT, jak i niepodlegającej – towarów i usług.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że „podatnik wnioskujący o uznanie sposobu określenia proporcji był obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu skarbowego propozycji sposobu jej określenia wraz z dokumentami zawierającymi dane i wyjaśnienia, które posłużą potwierdzeniu prawidłowości sposobu określenia tej proporcji”.

Planowane jest również ustalenie zasad postępowania w razie zmiany zakresu wykorzystania zakupionych towarów i usług.

Zgodnie z projektem, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zgodnie z art. 86 ust. 1), podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10. Będzie musiał wówczas uwzględnić zakres (proporcję) wykorzystania towarów i usług do działalności opodatkowanej – obliczony dla zakończenia roku podatkowego.

(Źródło: podatki.biz)