e-Podatki

1.2. Rejestracja w CRP KEP jest bezpłatna 2014-07-08


Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników CRP KEP jest bezpłatna. W związku z informacjami o wysyłaniu pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów przypomniało, że nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

W CRP KEP:

  1. gromadzone są wybrane dane ewidencyjne z rejestru PESEL dotyczące osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz dane wynikające ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów oraz z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
  2. weryfikowane są dane, o których mowa w pkt 1, oraz porównywane z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową, z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę w podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało również, że nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)