e-Podatki

1.4. Ułatwienia dla przedsiębiorców. Co się zmieni w podatkach? 2014-06-17


Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zakładający m.in. zmniejszenie obowiązków informacyjnych, uproszczenie regulacji oraz wsparcie inwestycji przedsiębiorców został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca 2014 r. MG proponuje ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, które mają ułatwić prowadzenie firmy w różnych obszarach. Będą one wsparciem zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zmiany w przepisach dotyczą prawie 30 ustaw i mogą przynieść przedsiębiorcom ok. 900 mln zł oszczędności już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy, głównie w wyniku redukcji obowiązków informacyjnych. Są wśród nich i zmiany dotyczące podatków.

Część regulacji ma zwiększyć konkurencyjność polskich portów morskich i terminali przeładunkowych. Pozwoli na to tzw. pakiet portowy, który zakłada skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich do 24 godzin, a także wydłużenie terminu na rozliczanie VAT od importu zgłaszanego przez upoważnionych przedsiębiorców.

Dokument zawiera również m.in. propozycję umożliwienia zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracownika na podobne stanowisko. Znosi również obowiązek załatwiania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT (obecnie koszt opłaty za potwierdzenie to 170 zł).

Niektóre propozycje z projektu ustawy to:

Pakiet portowy:
 • zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie (co do zasady przeprowadzanie czynności urzędowych - innych niż rewizja, badania laboratoryjne czy kwarantanna - niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu, nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. W szczególnych przypadkach - uzasadnionych bezpieczeństwem publicznym, ochroną życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska - termin będzie mógł być przedłużony do 48 godzin) – proponowane rozwiązanie skróci czas kontroli i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę
 • wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie (propozycja polega na odejściu od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT) - w projekcie ustawy rozwiązanie to przewidziane jest dla przedsiębiorców posiadających status upoważnionego przedsiębiorcy AEO,
Zmniejszenie obowiązków administracyjnych i informacyjnych w prawie gospodarczym oraz redukcja kosztów działalności:
 • umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko (uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem pracownika),
 • zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej – obecnie jest to koszt 170 zł na podatnika),
 • zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem ryczałtowym (dwie proste stawki ryczałtu uzależnione od pojemności silnika pojazdu - kwota zryczałtowanego miesięcznego podatku w wysokości 45 zł dla pojazdu o pojemności do 1600 cm3, powyżej tej pojemności - 72 zł),
 • ograniczenie obowiązków statystycznych dla mikroprzedsiębiorców (zwolnienie z obowiązku przekazywania danych w roku rozpoczęcia działalności),
 • zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom bezrobotnym),
 • zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu uzyskania dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę (zmniejszenie obowiązków ewidencyjnych dla przedsiębiorców, ułatwienie rozliczeń podatkowych, zmniejszenie obciążeń podatkowych dla pracowników i zachęta do zatrudnienia),
 • kontynuacja prac nad tzw. „kulturą oświadczeń” (zmiany w zakresie kolejnych ustaw umożliwiające składanie oświadczeń w miejsce dotychczas wymaganych zaświadczeń).
Wsparcie inwestycji:
 • ułatwienie dostępu do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – KUKE (m.in. zwiększenie pojemności katalogu składników pochodzenia krajowego o te, które nie są wydobywane i wytwarzane na terytorium RP lub gdy ich parametry wydobywane lub wytwarzane na terytorium RP nie odpowiadają parametrom określonym w kontrakcie eksportowym, co umożliwi zaliczenie do kontraktu eksportowego podlegającego wsparciu produktów z większym udziałem składnika zagranicznego),
 • ułatwienie dostępu przedsiębiorców do finansowania inwestycji ze środków NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy (1) rozszerzenie przedmiotu poręczeń o spłaty pożyczek oraz spłaty odsetek od kredytów lub pożyczek, (2) objęcie dopłatami również opłat ustalanych w umowach leasingu; (3) umożliwienie udzielania wsparcia również przez WFOŚiGW, (4) udostępnienie środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji proekologicznych wszystkim bankom chcącym uczestniczyć w systemie dystrybucji środków publicznych, niezależnie od ich wielkości, obrotów czy zakresu terytorialnego).
Usprawnienie i ułatwienie firmom prowadzenia wymiany transgranicznej:
 • umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, przez inne niż organy celne, podmioty, tj. Krajową Izbę Gospodarczą (zapewnienie możliwości wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa, ułatwienie dostępu do tej usługi)
 • umożliwienie samodzielnego wystawiania paszportów roślin szerszej grupie podmiotów,
 • ułatwienie wwozu importowanych z państw trzecich produktów (zwiększenie dostępnych punktów granicznych dla produktów, które nie podlegają kontroli fitosanitarnej).
Ułatwienia w podatku akcyzowym:
 • ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi (zmniejszenie obowiązków informacyjnych oraz zastąpienie obecnej kontrowersyjnej i kosztownej sankcji w podatku akcyzowym nałożonej na sprzedawcę olejów za nieterminowe przekazanie do organu celnego zestawienia oświadczeń od nabywców karą grzywny z kodeksu karno-skarbowego, proporcjonalną do skali przewinienia),
 • wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) w zakresie podatku akcyzowego (możliwość uzyskania wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego - zwiększenie pewności prawnej przedsiębiorców),
 • umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami (zapewnienie podstaw prawnych dla sprzedaży wina przez rolników, usunięcie luki prawnej w tym zakresie).
Inne propozycje, to:
 • zwolnienie z PIT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej przez osoby niezamożne korzystające z pomocy społecznej oraz uzyskujące zasiłki rodzinne (zwiększenie dostępności bezpłatnych porad prawnych),
 • ułatwienie w stosowaniu ustawy o kredycie konsumenckim do umów leasingu (doprecyzowanie, że obowiązki nałożone na firmy leasingowe w zakresie tej ustawy nie dotyczą co do zasady umów leasingu operacyjnego)
 • zwiększenie dostępu do orzeczeń sądów i trybunałów, jako informacji publicznej
 • zmniejszenie obowiązków wobec GIODO w zakresie rejestru danych osobowych.
W latach 2011–2013 weszły w życie trzy ustawy o charakterze deregulacyjnym przygotowane w Ministerstwie Gospodarki. Dokonano w nich 284 zmian dotyczących 109 ustaw. Wszystkie rozwiązania zostały wprowadzone na podstawie konkretnych problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)