e-Podatki

1.3. Wzory pism administracyjnych będą publikowane w formie elektronicznej 2014-06-17


Wzory pism wykorzystywanych w procedurach administracyjnych będą publikowane w internecie w formie elektronicznej. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism została podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Organy państwowe będą zobowiązane do umieszczania w internecie wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych.

Kancelaria prezydencka tłumaczy, że „Standaryzacja wzorów pism w procedurach administracyjnych umożliwi przeprowadzenie procesu elektronizacji tych procedur. Wprowadzone zostaną jednolite w skali kraju wzory pism wykorzystywane w procedurach administracyjnych, w szczególności wzory wniosków o wydanie zezwolenia, o wpis do rejestru, o zmianę danych w zezwoleniu lub w rejestrze, o wydanie licencji czy zgłoszenia danej działalności właściwemu organowi”.

Według ustawy, zainteresowany podmiot będzie miał możliwość skorzystania z e-formularza pozwalającego na sporządzenie wniosku (według obowiązujących wymogów i ewentualnie również razem z załącznikami), który byłby zgodny ze wzorem umieszczonym w centralnym repozytorium e-dokumentów. We wzorach szczegółowo określone mają być wszystkie konieczne dane, które petent powinien zawrzeć w dokumencie.

Jak podano w komunikacie prezydenckiej kancelarii, „Złożenie ustandaryzowanych pism będzie możliwe zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej, w zależności od wyboru wnioskodawcy, nie będzie jednak w zmienianych niniejszą regulacjach ustawach wyłącznego wymogu prowadzenia postępowania na piśmie, przeciwnie będzie to tylko alternatywa do postępowania elektronicznego”.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Dokument został podpisany przez prezydenta Komorowskiego 12 czerwca 2014 r. Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Źródło: podatki.biz)