e-Podatki

2.1. Wzrasta obciążenie podatkami 2014-06-17


Z danych Eurostatu wynika, że w Unii Europejskiej wzrosło obciążenie podatkami. W 2012 r. tylko w sześciu krajach Unii Europejskiej relacja podatków do produktu krajowego brutto uległa obniżeniu. Gdzie jest lepiej? W Portugalii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, na Litwie, w Szwecji oraz Rumunii. Równocześnie obciążenie podatkami wzrosło w 23 krajach UE.

Na Węgrzech udział podatków w PKB wzrósł prawie o dwa punkty procentowe. Obciążenie podatkowe wzrosło też we Włoszech, Grecji, Francji, Belgii i Luksemburga (w krajach tych zanotowano w ostatnich latach bardzo słabą koniunkturę gospodarczą, a Francja i Włochy odczuły brak wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2014 r.).

Wśród wszystkich krajów UE najbardziej obciążeni podatkami są Duńczycy, którzy muszą oddać fiskusowi 48,1% wypracowanego dochodu narodowego. Niewiele lepiej jest w Belgii (45,4%), Francji (45%) oraz Finlandii, Szwecji i Włoszech, gdzie skala opodatkowania przekracza 44% przy unijnej średniej na poziomie 39,4%.

Opodatkowanie gospodarki najniższe jest w Irlandii oraz kilku nowych krajach członkowskich UE.  Niższy niż 30% próg zanotowano tylko na Litwie, Łotwie, Słowacji, w Bułgarii, Rumunii oraz Irlandii. W Polsce, podobnie jak w Estonii i Hiszpanii udział danin publicznych w PKB wynosił 32,5%.

Z danych Heritage Foundation wynika, że średni udział podatków w PKB na całym wiecie wynosi 22,3%. Na 174 monitorowanych państw w 144 skala opodatkowania nie przekracza 30% PKB. Wśród 30 krajów, gdzie państwo odbiera ponad 30% dochodu narodowego, aż 19 leży w Europie.

Według danych Eurostatu w krajach UE od 73% do 93% wpływów podatkowych pochodzi z opodatkowania pracy i konsumpcji. W Polsce stawka ta wynosi 33,9%, w co wliczają się przymusowe „składki” na ZUS oraz podatek dochodowy

(Źródło: bankier.pl)