e-Podatki

1.1. Uproszczenia w rachunkowości dla małych firm 2014-06-03


Od 2016 r. małe firmy nie będą musiały składać sprawozdań z działalności. Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska poinformowała PAP, że resort finansów pracuje nad następnym etapem zmian dotyczących uproszczeń w rachunkowości dla firm. Będą one dotyczyć tzw. małych firm. Jest to związane z implementacją nowej dyrektywy UE w sprawie rachunkowości. Termin na jej wdrożenie upływa 20 lipca 2015 r. Zmiany mają na celu poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej, istotnie przyczyniając się do ograniczenia barier hamujących rozwój przedsiębiorczości.

Z wdrażanej dyrektywy wynika, że do jednostek małych zaliczać się będą m.in. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki osobowe przez nie tworzone, które w kolejnych dwóch latach obrotowych nie przekroczyły limitów dwóch z trzech kryteriów: sumy bilansowej (nie więcej niż 17 mln zł); przychodów netto ze sprzedaży (do 34 mln zł), przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym (do 50 osób).

Planowane ułatwienia dla małych jednostek dotyczyć mają wymogów w zakresie sprawozdawczości finansowej, takich jak np. możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego, składającego się ze skróconego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Jak zapowiada wiceminister firmy te nie będą musiały sporządzać rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. "Ponadto jednostki te będą miały możliwość zwolnienia z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności. Nowe uproszczenia dla jednostek małych będą miały zastosowanie już do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2016 r." - dodała.

Podobne zmiany w rachunkowości dotyczące najmniejszych przedsiębiorstw, tzw. mikrofirm - przewidziano w projekcie nowelizacji ustawy o rachunkowości. Pracuje nad nim obecnie Sejm. Dzięki tym rozwiązaniom ponad 34 tys. takich przedsiębiorstw ma zaoszczędzić w sumie 17 mln zł.

Zmiany mają dotyczyć możliwości sporządzania znacznie krótszego sprawozdania finansowego. Uproszczony ma zostać bilans, który będzie się składał jedynie z kilku pozycji aktywów i kilku pozycji pasywów, a także rachunek zysków i strat. Nie będzie już konieczne sporządzanie informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Firmy te zwolnione zostaną z obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym, nawet jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki mikro podlegać będzie obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Do wyceny aktywów i pasywów firmy mikro nie będą stosowały wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia.

W projekcie przewidziano również rozszerzenie katalogu jednostek mikro m.in. na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy.

Jednostki mikro to według dyrektywy UE spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły dwóch z trzech kryteriów: suma bilansowa w wysokości 1,5 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł, przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym - 10 osób.

(Źródło: PAP)