e-Podatki

1.1. Przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych i niezabezpieczonych hipoteką na takich samych zasadach 2014-05-27


Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na takich samych zasadach, jak zobowiązania niezabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym. Senat podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu kolejnego projektu ustawy - o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa. Projektowana ustawa, przygotowana przez Komisję Ustawodawczą, stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z projektem zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na takich samych zasadach, jak zobowiązania niezabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym.

Nie ograniczono przy tym zakresu stosowania hipoteki jako zabezpieczenia podatku, ani też rodzaju nieruchomości i innego mienia, które może być przedmiotem hipoteki lub zastawu. W projekcie przewidziano tylko, że jeśli organy skarbowe są w stanie ustalić istnienie i wysokość zobowiązania podatkowego, powinny bez zwłoki przystąpić do jego wyegzekwowania, czy to dobrowolnego czy przymusowego, nie wyłączając przedmiotu hipoteki lub zastawu. Jeśli zaś organy skarbowe nie są w stanie, przed upływem terminu przedawnienia, udowodnić istnienia zobowiązania podatkowego, to wszyscy podatnicy będą traktowani tak samo. Ich zobowiązania będą się przedawniać po upływie pięciu lat, niezależnie od tego, czy dany podatnik jest właścicielem nieruchomości czy nie.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził bowiem, że istotą problemu konstytucyjnego nie jest samo wyłączenie przedawnienia, lecz to, że o jego istnieniu lub nieistnieniu decyduje forma zabezpieczenia należności podatkowych, a właściwie - posiadanie lub nieposiadanie przez podatnika nieruchomości. Zdaniem TK, zróżnicowanie zasad przedawnienia prowadzi do odmiennego pod względem czasowym poziomu ochrony własności i praw majątkowych, z których po zakończeniu kontroli podatkowej egzekwowane będą należności podatkowe.

(Źródło: senat.gov.pl)