e-Podatki

2.1. RPO apeluje do Ministra Finansów ws. trudności w skorzystaniu z ulgi prorodzinnej 2014-05-13


Przepisy dotyczące korzystania z ulgi prorodzinnej są niespójne. Podatnicy są bowiem zachęcani do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej, a na skutek uzyskania przez dziecko dochodów przekraczających limit – w okresie, za który ulga nie przysługuje – nie mają możliwości skorzystania z niej. Zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich taka konstrukcja stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w poruszonej kwestii, a w szczególności o rozważenie zainicjowania zmian legislacyjnych zmierzających do zmiany kwestionowanego rozwiązania prawnego.

Rzecznik wskazała, że w skargach, które otrzymuje, obywatele wskazują na trudności w skorzystaniu z tzw. ulgi prorodzinnej, jeżeli dzieci zakończyły naukę w trakcie roku podatkowego.

Za lata podatkowe 2007-2008 odliczenie w ramach tzw. ulgi prorodzinnej przysługiwało w pełnej wysokości, nawet jeśli podatnik nie spełniał warunków do uzyskania tej ulgi przez cały rok podatkowy.

Od 1 stycznia 2009 r. odliczenia dokonuje się za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Z tzw. ulgi prorodzinnej mogą skorzystać również osoby wychowujące pełnoletnie dzieci, jeżeli dzieci te uczą się lub studiują oraz w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów przekraczających limit określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Rzecznika, ze względu na to, że tzw. ulga prorodzinna jest obliczana za każdy miesiąc kalendarzowy, brak jest uzasadnienia dla funkcjonowania ograniczenia w postaci limitu dochodów odnoszącego się do roku podatkowego, a nie tylko do okresu, za który przysługuje ulga.

(Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich)