e-Podatki

Opodatkowanie podatkiem VAT towarów objętych remanentem likwidacyjnym. 2005-09-01


Podatnik zamierza zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą, a towary objęte remanentem likwidacyjnym przekazać w formie darowizny matce, również prowadzącej działalność gospodarczą.
Zapytanie i stanowisko podatnik.

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w związku z tym, iż towary objęte spisem z natury zostaną po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przekazane w formie darowizny matce, należy je opodatkować podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Pytającego, w przedmiotowej sprawie nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem VAT towarów objętych remanentem likwidacyjnym.

Ocena prawna stanu faktycznego:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:
1)  rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;

2)  zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną  wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

W myśl art. 14 ust. 4 ustawy przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy również podkreślić, iż zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani:

1)  sporządzić spis z natury w terminie 14 dni, licząc od dnia rozwiązania spółki lub    zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, oraz

2)  zawiadomić o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i o kwocie podatku należnego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu.

W świetle art. 14 ust. 6 ustawy obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak niż 14 dnia, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem, Podatnik jest obowiązany do sporządzenia spisu z natury wszystkich towarów własnej produkcji i towarów, które po na nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów na dzień zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej oraz opodatkowania ich wartości podatkiem od towarów i usług. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż Pytający zamierza po likwidacji działalności  przekazać w drodze darowizny towary innej osobie. Przywołany przepis art. 14 ustawy łączy bowiem obowiązek opodatkowania podatkiem VAT z danym zdarzeniem prawnym, tj. likwidacją działalności gospodarczej. Podatnik jest zatem obowiązany do opodatkowania wszystkich towarów objętych remanentem likwidacyjnym bez względu na to, jakie będzie ich przeznaczenie po zaprzestaniu prowadzenia działalności. PI/005-1807/04/CIP/08
(źródło: Izba Skarbowa w Gdańsku 03/02/2005)