e-Podatki

2.2. NSA: Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego 2014-05-06


Jeżeli organ podatkowy zastosuje środek egzekucyjny, a następnie postanowienie o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności zostanie uchylone oraz postępowanie egzekucyjne umorzone, nie następuje przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W uchwale z 28 kwietnia 2014 r. (sygn. akt – I FPS 8/13) NSA stwierdził, że uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji niebędącej ostateczną odwraca skutek, czyli przerwanie biegu przedawnienia. Następstwem, jak zaznaczyli sędziowie, powinno być przywrócenie stanu sprzed egzekucji.

Zdaniem Janusza Zubrzyckiego, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdyby uchylenie postanowienia o nadaniu rygoru nie wywoływało skutków prawnych, to kontrola sądowa takiego aktu byłaby iluzoryczna. A to byłoby niezgodne z konstytucyjną zasadą praworządności. W przeciwnym razie prowadziłoby to do premiowania organów podatkowych, ponieważ pozostawałyby w mocy skutki ich nielegalnych działań.

Kwestie te wielokrotnie były przedmiotem rozważań NSA, jednakże w argumentacji sądu brak było jednomyślności. Ponadto uchwała sądu jest istotna, bowiem organy podatkowe do tej pory stosowały środki egzekucyjne tylko po to, by przerwać bieg terminu przedawnienia, pomijając formalną poprawność realizacji egzekucji.

(Źródło: Pracodawcy RP)