e-Podatki

1.3. Powstanie rejestr dłużników podatkowych 2014-04-29


Od 1 stycznia 2016 r. zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Dłużników. Przedsiębiorcy uzyskają dzięki temu dostęp do informacji o zaległościach podatkowych innych podmiotów, co uchroni ich przed współpracą z nierzetelnymi partnerami gospodarczymi.

Powstanie rejestru dłużników podatkowych ma także wywrzeć pozytywny wpływ na zwiększenie dyscypliny podatkowej i zmniejszenie deficytu budżetowego. Jak planuje Ministerstwo Finansów  możliwość upublicznienia zaległości miałaby mobilizować dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań przed przymusowym dochodzeniem tych należności. Wpłynie to w związku z tym na zwiększenie dochodów budżetu państwa.

Jak to będzie wyglądać? W rejestrze docelowo ujawniani byliby dłużnicy posiadający zaległości w zakresie wszystkich danin publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, podlegających egzekucji administracyjnej. W szczególności będą to podatki, cła, należności ZUS, PFRON, grzywny, mandaty. Na początku jednak publikowane będą  tylko należności podatkowe i celne, których pobór leży w kompetencji Administracji Podatkowej i Służby Celnej.

W rejestrze ujawniane miałyby być tylko należności bezsporne i wymagalne powyżej 500 zł wobec jednego wierzyciela. Nie podlegałyby ujawnieniu zaległości sporne (również w toku postępowania sądowo-administracyjnego), objęte wstrzymaniem wykonania, układem ratalnym lub odroczone. Wpisywani do rejestru będą dłużnicy w określonych przedziałach kwotowych, po upływie 60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o zamiarze wpisu, w przypadku nieuregulowania zaległości.

Rejestr on-line udostępniany ma być w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów z możliwością nieodpłatnego wyszukiwania przez dowolnego użytkownika za pomocą wyszukiwarki na podstawie posiadanych danych dot. dłużnika np. nazwy firmy albo numeru PESEL, albo NIP.

(Źródło: abc.com.pl)