e-Podatki

1.1. Odsetki podatkowe będą bardziej zróżnicowane 2014-04-29


Stawki odsetek za zwłokę mają być bardziej zróżnicowane. Obecna obniżona stawka odsetek wynosi 75 proc. stawki podstawowej i, zdaniem Ministerstwa Finansów, jest zbyt słabym bodźcem pozytywnym, tym bardziej, że ministerstwo zamierza skuteczniej stymulować dobrowolne ujawnianie przez podatników zaległości podatkowych w drodze korekty deklaracji.

„Brak jest skutecznych, pozakarnych instrumentów prewencji finansowej wobec szczególnie nagannych zachowań podatników w obszarach o podwyższonym ryzyku (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło). Penalizacja tego rodzaju zachowań w ramach odpowiedzialności karnej skarbowej okazuje się nie zawsze skuteczna (długotrwałość postępowania, względna łagodność kar, problem efektywności egzekwowania kar)” – tłumaczy resort finansów.

Stawki odsetek za zwłokę będą zróżnicowane w zależności od zachowania podatnika. Podatnicy, którzy „wykazują inicjatywę w skorygowaniu nieprawidłowości w pierwotnej deklaracji i bezzwłocznym uregulowaniu zaległości podatkowej”, zapłacą stawkę obniżoną do 50 proc. Aby zachować prawo do skorzystania z niższej stawki, korektę deklaracji będzie jednak trzeba złożyć tylko w ciągu 6 miesięcy.

Planowane jest również wprowadzenie sankcyjnej stawki odsetek za zwłokę (dwukrotność stawki podstawowej). Stawka podwyższona ma być stosowana w przypadku zaległości w podatku VAT, akcyzie oraz długu celnego, jeżeli podatnik – pomimo istniejącego obowiązku – nie złoży deklaracji, oraz w sytuacji wykrycia przez organy podatkowe znacznego zaniżania wysokości deklarowanych należności (o ponad 25 proc. należnej kwoty).

(Źródło: podatki.biz)