e-Podatki

1.4. Zmiana przepisów UE regulujących działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich 2014-04-23


W dniu 14 kwietnia br. Rada UE zaakceptowała znowelizowane przepisy wspólnotowe dotyczące rewizji finansowej, przyjęte 3 kwietnia br. w głosowaniu przez Parlament Europejski. Nowe przepisy o audycie mają m.in. wzmocnić niezależność biegłych rewidentów i firm audytorskich, poprawić jakość badań sprawozdań finansowych przeprowadzanych w UE oraz nadzór publiczny nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i działalnością firm audytorskich. W szczególności przyjęty pakiet wprowadza bardziej zaostrzone regulacje dla biegłych rewidentów i firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego (JZP).

Przyjęty pakiet legislacyjny obejmuje:
 • dyrektywę zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz
 • rozporządzenie ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Oficjalna publikacja powyższych regulacji w Dzienniku Urzędowym UE powinna nastąpić w ciągu kilku tygodni. Postanowienia dyrektywy będą wymagać transpozycji do prawa krajowego (czyli uchwalenia nowych lub zmiany istniejących przepisów) – termin na skuteczne wprowadzenie przepisów dyrektywy to dwa lata od ich wejścia w życie. Podobnie w przypadku rozporządzenia – obowiązek jego stosowania również nastąpi po upływie dwóch lat od wejścia w życie.

Propozycja pakietu legislacyjnego reformującego dotychczasowe przepisy unijne o audycie została przedstawiona przez Komisję Europejską 30 listopada 2011 r. jako jeden z elementów szerokiej reformy regulacyjnej w różnych dziedzinach sektora finansowego. Stało się to w reakcji na globalny kryzys finansowy w latach 2008–2009, aby przywrócić zaufanie do rynków i instytucji finansowych oraz poprawić stabilność systemu finansowego.

Przykładowe zmiany wynikające z nowych przepisów:

 • obowiązkowa rotacja firmy audytorskiej badającej JZP (obok obowiązującego w tej chwili wymogu zmiany kluczowego biegłego rewidenta),
 • zakaz świadczenia określonych usług na rzecz badanej JZP (czyli tzw. „czarna lista"),
 • limit na wynagrodzenie za świadczenie dozwolonych usług innych niż badanie na rzecz badanej JZP,
 • wzmocnienie roli komitetu audytu w JZP poprzez zwiększenie jego udziału w procesie wyboru firmy audytorskiej mającej przeprowadzić badanie, jak również w samym procesie badania sprawozdania finansowego JZP,
 • rozszerzenie zakresu informacji przedstawianych w opinii z badania (zarówno w przypadku badania JZP, jak też pozostałych jednostek),
 • wprowadzenie obowiązku sporządzania dodatkowego raportu z badania przeznaczonego dla komitetu audytu w badanej JZP,
 • określenie minimalnych wymogów w zakresie zasad wewnętrznej organizacji firmy audytorskiej,
 • zakaz udziału osób wykonujących zawód biegłego rewidenta (tzw. praktyków) w zarządzaniu organem nadzoru publicznego,
 • istotne zawężenie zakresu zadań organu nadzoru publicznego jakie będzie można delegować na samorząd zawodowy biegłych rewidentów.


(Źródło: Ministerstwo Finansów)